Ochrona zasobów wodnych

Nagłówek

Nagłówek zdjęcie

 Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Wprowadzenie

Podstawowe informacje o projekcie

 

 

Projekt pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”.


Termin realizacji: lipiec 2022 – sierpnia 2023.


Projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół rolniczych.

Cel projektu: zwiększenie udziału młodych rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli ze szkól rolniczych z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, w szczególności zwiększenie jej dostępności, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz promowanie działań mitygujących i adaptujących do zmian klimatu


Planowane działania:

1. Opracowanie poradnika pt. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” w nakładzie 5 000 egz. i wysyłka do 200 podmiotów edukacyjnych (szkół rolniczych, bibliotek i KCER).

2. Konferencja dla 50 nauczycieli ze szkół rolniczych pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”

3. Konkurs filmowy dla uczniów pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”

4. Szkolenie pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” dla 60 uczniów szkół rolniczych połączone z wizytami we wzorcowych gospodarstwach rolnych.

 

Zrealizowane działania:

 

 

Publikacja

Publikacja "Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu" powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  •   Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  •   Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  •   Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  •  Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  •   Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

 

Pobierz teraz

stopka


Priorytet PROW 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Temat 7: Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich