Materiały edukacyjne

en

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach realizowanych przez siebie projektów statutowych, opracowała wiele materiałów edukacyjnych z obszaru: ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dobrych praktyk rolniczych,  wpływu rolnictwa na zanieczyszczenia powietrza, gleb i wody, wdrażania dyrektyw służących ograniczaniu zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych. Nowością pośród naszych materiałów są e-zasoby w formie tekstów, filmów, animacji, ćwiczeń, gier dydaktycznych, słowników, scenariuszy zajęć oraz poradników metodycznych służących nauce branżowego języka angielskiego. Przygotowane przez nas materiały są bardzo zróżnicowane i kierowane do wielu grup odbiorców.

Kafelki
Sortowanie