Czy możliwa jest zrównoważona intensyfikacja w rolnictwie?

W dniu 14 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się szóste konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku”, które zostało poświęcone zrównoważonej intensyfikacji produkcji rolnej.

DSCN1829Temat intensyfikacji hodowli zwierząt i rolnictwa to rozwój niezrównoważony – omówił Pan Philip Lymbery (Compassion in World Farming UK). Zwrócił on uwagę na kwestię marnotrawienia zasobów zabezpieczających potrzeby obecnych pokoleń. Pan Philip Lymbery uważa, że współczesne pokolenia żyją ponad stan, naruszając zasoby przyszłych pokoleń.
Według Philipa Lymbery, iluzoryczna jest promowana jako model dla Europy, zrównoważona intensyfikacja rolnictwa, która faktycznie sprowadza się do jego uprzemysłowienia i wąskiej specjalizacji. Jej efektem są: zakłócenia w ekosystemie (np. wymieranie pszczół i innych zapylaczy), wyjaławianie gleb na skutek stosowania pestycydów, przewaga upraw roślinnych nad hodowlą, zakłócenie stosunków wodnych. DSCN1830Konieczne są działania podnoszące świadomość konsumentów, promujące żywność dobrej jakości, produkowaną z zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt, ograniczające marnotrawstwo zasobów na każdym etapie łańcucha dostaw. Taki model byłby tez szansa na rozwój małych rodzinnych gospodarstw.

Prof. dr hab. Edward Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) zaprezentował kolejne zagadnienie „Rolnik w pułapce intensywnej nierównowagi”. Podsumowaniem prezentacji były trzy tezy:
- Integrowana Produkcja – jest systemem zgodnym z paradygmatem Trwałego (Sustainable) Rozwoju, a jednocześnie zdolnym do zapewnienia „bezpieczeństwa żywnościowego”.
- Koncepcja IP jest odpowiedzią nauki i praktyki rolniczej na wyzwania wobec rolnictwa formułowane przez społeczeństwo, politykę gospodarczą, a także samych rolników – pożądane by w miarę możliwości wykorzystać siły ułatwiające realizację tych wyzwań.
- Rolnicy gospodarują w warunkach intensywnej, permanentnej, krótko- i długookresowej nierównowagi.DSCN1834

Zrównoważoną intensyfikację rolnictwa w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, przedstawiła Pani dr Iwona Nurzyńska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk. Koncepcję zrównoważonej intensyfikacji przedstawiła jako szansę na rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego świata. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest realizacja spójnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa. podniesienie poziomu szeroko rozumianej innowacyjności w rolnictwie oraz wzrost nakładów na sferę R&D, stanowiącą jądro Systemu Wiedzy i Innowacyjności w Rolnictwie.

DSCN1824Przedstawione opinie skłoniły uczestników spotkania do wygłaszania własnych refleksji i wymiany poglądów między różnymi środowiskami: przedstawicielami instytucji publicznych, naukowcami, doradcami rolnymi oraz działaczami III sektora.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Konwersatorium i dyskusję poprowadził dr Krzysztof Mularczyk – Prezes Compassion in World Farming Polska
Patronat naukowy nad konwersatorium objął Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w strukturze Polskiej Akademii Nauk.

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.