Edukacja ekologiczna

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa od 2007 r. zrealizuje wiele projektów z zakresu edukacji ekologicznej, z których większość to kampanie edukacyjno-informacyjnych z zakresu zmian klimatu, a także promocji odnawialnych źródeł energii. Wszystkie projekty obejmowały podobne działania: szkolenia (w tym w systemie kaskadowym), seminaria, konferencje, broszury informacyjne, publikacje pokonferencyjne, raporty, warsztaty, wycieczki edukacyjne. Działania były kierowane do dzieci, młodzieży, doradców rolnych, do samorządów lokalnych, przedsiębiorców wiejskich oraz szeroko rozumianych społeczności lokalnych i mieszkańców wsi.

W każdy z realizowanych projektów staraliśmy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców inne organizacje pozarządowe oraz szkoły.

Projekty te potwierdzają nasze doświadczenie w animowaniu i zarządzaniu działaniami dot. aktywizacji lokalnej, w budowaniu lokalnych partnerstw oraz realizowaniu kompleksowych projektów we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. W ramach wieloletnich projektów z zakresu edukacji ekologicznej dofinasowanych między innymi ze środków Narodowego Funduszu Ochroy Srodowiska i Gospodarki Wodnej zbudowaliśmy stałe partnerstwa z 16 Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w całej Polsce oraz powołaliśmy do istnienia 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE. Poprzez te instytucje nawiązywaliśmy współpracę z lokalnymi organizacjami, szkołami, mediami lokalnymi i rolnikami.

Wciąż podejmujemy kolejne działania na rzecz środowiska doradców rolnych takie jak: szkolenia, konferencje itp., które umożliwiają na stały kontakt oraz monitorowanie potrzeb i problemów, jakie występują w środowiskach lokalnych. Te kilkadziesiąt zakończonych projektów, z których wybrane opisaliśmy szczegółowo poniżej, potwierdza nasze bogate doświadczenie zarówno w realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych w partnerstwie z innymi podmiotami lokalnymi, z którymi przygotowywaliśmy projekty a następnie je wdrażaliśmy, jak również ogromne doświadczenie w projektach polegających na wyborze inicjatyw, ich finansowaniu, wsparciu doradczym podczas ich wdrażania oraz nadzorowaniu i rozliczaniu inicjatyw.

 


 

Przykłady działań FDPA z zakresu edukacji ekologicznej:

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Razem dla klimatu

Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska

Przedsiębiorca z klimatem

Gospodarz z energią

Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna

Poferment nawozem dla rolnictwa - kampania informacyjnoedukacyjna na temat wartości nawozowej substancji pofermentacyjnej z biogazowni

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

Biogazownie rolnicze – mity i fakty

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu 

Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE

Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie

Konkurs "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 

Wsparcie lokalnej aktywności młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu poprzez edukację ekologiczną 

Blisko z przyrodą

 

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wydanie dwóch pierwszych zeszytów serii. Pierwszy pod nazwą "Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich” będzie dotyczył ochrony jakościowej i ilościowej zasobów wodnych. Natomiast drugi pt. "Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym” efektywnego wykorzystania energii w gospodarstwie rolnym. Publikacje zostaną opracowane, a następnie wydane w nakładzie 7000 egz. (każdy z zeszytów)  i rozdystrybuowane do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i CDR Brwinów, oraz 3 jego oddziałów, które wykorzystają je w bieżącej pracy z rolnikami. 

Szczegóły: https://www.fdpa.org.pl/racjonalna-i-zasobooszczedna-gospodarka-zasobami-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejskich

Budżet: 107 029,20 zł

Źródło finansowania: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, "Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, "Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Czas trwania: lipiec 2017 - październik 2017

 

 

Projekt "Razem dla klimatu"

Cel projektu:

Celem głównym projektu „Razem dla klimatu” jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji kompleksowych projektów dotyczących efektywnego edukowania i informowania na temat adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska. Zakłada się, że wzrost świadomości związanej z tym tematem również wpłynie korzystnie na ochronę atmosfery i klimatu a także zachęci do podejmowania działań przyjaznych środowisku i realizujących zasady zrównoważonego rozwoju poprzez mini-kampanie edukacyjnoinformacyjne. Przeprowadzenie konkursu ma na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych, najciekawszych i odpowiadających na potrzeby lokalne przedsięwzięć zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Konkurs ma także na celu zainicjowanie oddolnych działań lokalnych na rzecz środowiska naturalnego. Szczegółowe warunki podziału funduszy oraz aplikowania o granty zostały określone w regulaminie Konkursu.

W ramach projektu Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa planuje przeprowadzenie konkursu grantowego, adresowanego do wszystkich podmiotów, a w szczególności do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, LGD, lokalnych liderów, ośrodków doradztwa rolniczego i innych zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Szczegóły: http://www.klimat.fdpa.org.pl

Budżet: 526 750 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wkład własny

Czas trwania: grudzień 2015 - lipiec 2017

 

 

Projekt "Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska"

Fundacja od dnia 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęła realizację projektu .„Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska”. Jest to przedsięwzięcie przygotowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzące 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.

Opis inicjatyw: https://www.fdpa.org.pl/42,lokalne-inicjatywy-ekologiczne

Budżet: 523 200 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wkład własny

Czas trwania: sierpień 2015 - grudzień 2016

 

 

Projekt "Przedsiębiorca z klimatem”

Projekt ten to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna przygotowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym.

Celem projektu było: podnoszenie wiedzy w zakresie zmniejszenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez promowanie:

 • proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie
 • prostych i niskonakładowych działań zmniejszających zużycie energii
 • możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • korzystania z lokalnych zasobów i usług regionalnych przedsiębiorców

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski. Materiały edukacyjne i metody wypracowanych działań w projekcie będą upowszechnione i udostępnione przedsiębiorcom z całej Polski.

Działania:

 • dwuetapowe szkolenia dla wszystkich konsultantów FDPA i przedstawicieli WODR w Olsztynie;
 • rekrutacja przedsiębiorców do wypełniania ankiet klimatycznych podczas spotkań informacyjnych nt. efektywności energetycznej;
 • doradztwo i konsultacje w trakcie projektu dla MŚP na temat niskonakładowych działań z zakresu efektywności energetycznej;
 • spotkania informacyjne dla 210 przedsiębiorców (małych, mikro i średnich)
 • przeprowadzenie 1 ogólnopolskiego konkursu „Przedsiębiorca z klimatem”
 • opracowanie i wydanie podręcznika „Przedsiębiorstwo z klimatem” (nakład 10 000 egz.)
 • przeprowadzenie 5 wstępnych szkoleń z zakresu wdrażania normy ISO 5001 –
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonego projektu wraz z opisem „Przedsiębiorców z klimatem”
 • organizację 7 konferencji regionalnych dla przedsiębiorców , mediów, władz gmin, mieszkańców i innych organizacji zainteresowanych tematem (dla ponad 350 osób)
 • stworzenie strony internetową projektu
 • 21 Newsletterów nt. sposobów oszczędzania energii oraz niskonakładowych działań z zakresu efektywności energetycznej

Budżet: 482 060 zł

Czas trwania: sierpień 2014 - lipiec 2016

Szczegóły: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

 

 

Projekt "Gospodarz z energią”

Lider Polski Klub Ekologiczny oddział Mazowsze, partnerzy Instytut Energetyki Odnawialnej i Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Gospodarz z energią" jest akcją informacyjną nt. rozproszonej mikrogeneracji opartej na lokalnych zasobach odnawialnych na terenach wiejskich. Ideą projektu jest, aby w sposób jasny i przystępny przekazywać rolnikom rzetelną wiedzę pomagającą w wyborze odnawialnego źródła energii, optymalnego dla danego gospodarstwa rolnego. Udostępnione materiały mają także zachęcać rolników do inwestowania w odnawialne źródła.

W kampanii informacyjnej "Gospodarza z energią" wykorzystywane są nowoczesne środki przekazu, takie jak interaktywna strona internetowa oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook. Nie zapominamy też o tradycyjnych metodach komunikacji, takich jak radio, prasa i ulotki.

Szczegóły: http://www.gospodarzzenergia.pl/

 

 

Projekt Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna:

Czas realizacji: luty 2014 – czerwiec 2015

Cel projektu: edukowanie i informowanie nt. biogazowni przede wszystkim przedstawicieli urzędów gmin, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie inwestycyjnym oraz informowanie o korzyściach z biogazowni dla samej gminy i jej mieszkańców

Działania: Opracowano i wydano podręcznik nt. biogazowni rolniczych dedykowany przedstawicielom urzędów gmin oraz przesłano do każdej gminy wiejskiej i miejsko–wiejskiej w Polsce. Uruchomiono stronę internetową dla pracowników gmin, chcących zapoznać się z tematem biogazowni. Opublikowano cykl artykułów sponsorowanych i wywiadów z przedstawicielami władz gmin nt. korzyści, jakie biogazownia przynosi gminie i jej mieszkańcom.

Rezultaty:

 • W ramach projektu wydano podręcznik nt. biogazowni rolniczych i rozdystrybuowano do 2173 gmin wiejskich i miejsko –wiejskich w Polsce.
 • Uruchomiono stronę internetową dla pracowników gmin, chcących zapoznać się z tematem biogazowni.

Opublikowano cykl artykułów sponsorowanych i wywiadów z przedstawicielami władz gmin nt. korzyści, jakie biogazownia przynosi gminie i jego mieszkańcom. Zorganizowano konferencję promującą podręcznik oraz stronę internetową projektu

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 270 180 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Szczegóły: http://www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/

 

 

Projekt "Poferment nawozem dla rolnictwa - kampania informacyjnoedukacyjna na temat wartości nawozowej substancji pofermentacyjnej z biogazowni"

Czas realizacji: grudzień 2014 – marzec 2015

Cel projektu: podniesienie świadomości społecznej w zakresie wykorzystania substancji pofermentacyjnej pochodzącej z biogazowni rolniczych jako cennego nawozu.

Działania:

 • W ramach projektu zorganizowano 16 seminariów informacyjnych dla środowisk lokalnych: doradców rolnych, rolników, przedsiębiorców oraz szkolenia dla 40 doradców rolnych i  konferencję ogólnopolską.
 • W ramach projektu przygotowano, wydano i rozdystrybuowano publikację „Poferment nawozem dla rolnictwa”.

Rezultaty:

 • Podniesiono wiedzę na temat pofermentu 40 przedstawicieli Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
 • 1900 zainteresowanych tematem rolników, przedsiębiorców, uczniów szkół rolniczych uczestniczących w konferencjach regionalnych oraz 100 przedstawicieli ministerstw, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych
 • Przygotowano publikację nt. pofermentu (nakład 20 000 egz.) dystrybuowaną do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 454 935,30 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

 

 

Projekt "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna"

Czas realizacji: wrzesień 2013 – wrzesień 2014

Cel projektu: podniesienie wiedzy w zakresie biogazowni oraz przełamanie schematów, jakie na temat tego rodzaju instalacji funkcjonują w polskim społeczeństwie

Działania: W ramach przedsięwzięcia przeszkolono 38 doradców rolnych ze wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce. Zorganizowano seminaria dla 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE (PPK ds. OZE) mieszczących się w Powiatowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz 19 konferencji regionalnych dla rolników i przedstawicieli władz (łączna liczba około 2 tys. uczestników). Przygotowano publikację pt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” oraz raport z badania ankietowego na temat biogazowni.

Rezultaty:

 • Udział ok. 2200 bezpośrednich uczestników projektu w konferencjach regionalnych i ogólnopolskich
 • Wyposażono 314 PPK ds. OZE w materiały informacyjno- edukacyjne i uruchomiono stronę internetową.
 • Wydano i rozdystrybuowano publikację nt. biogazowni (20 000 egz.)
 • Powstał raport z badania ankietowego na temat stanu wiedzy rolników i przedstawicieli lokalnych samorządów w zakresie biogazowni.

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 1 210 928 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  Komisja Europejska; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

Szczegółyhttp://bio-gazownie.edu.pl/

 

 

Projekt "Biogazownie rolnicze – mity i fakty"

Czas realizacji: styczeń – czerwiec 2011

Cel projektu: zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z biogazowniami rolniczymi, a także przedstawienie „mitów i faktów”, jakie pojawiają się wokół tej tematyki

Działania: Zorganizowanie konferencji „Biogazownie rolnicze – mity i fakty” i wyjazdu studyjnego do biogazowni w Skrzatuszu k. Piły, i w Anklam (Niemcy), pozwolił na obserwację całego procesu technologicznego produkcji biogazu i poznanie funkcjonowania modelowej biogazowni.

Opracowanie i wydanie publikacji „Biogazownie rolnicze – mity i fakty” zawierającej najważniejsze informacje dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni.

Rezultaty:

 • Opracowana i wydana publikacja „Biogazownie rolnicze mity i fakty” w nakładzie 1000 egz.
 • Ponad 120 osób uczestników konferencji – podczas, której zaprezentowano biogazownie rolnicze jako alternatywne źródła pozyskiwania energii.
 • Uczestnicy wyjazdów studyjnych poznali praktyczne aspekty prowadzenia takiej inwestycji oraz mogli obserwować cały proces produkcji biogazu.
 • Zachęcono do inwestowania w instalacje biogazowe informując jednocześnie o trudnościach, na jakie narażony jest potencjalny inwestor.

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 125 076 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  Komisja Europejska; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka 

 

 

Projekt "Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas realizacji: wrzesień 2009 - styczeń 2011

Cel projektu:

 • podniesienie świadomości mieszkańców wsi, w tym doradców rolnych, rolników i władz lokalnych z zakresu OZE, które mogliby stosować w swoich domach i gospodarstwach, przy jednoczesnym uświadomieniu uczestnikom wagi ich działań poprzez zaprezentowanie wpływu zmian klimatycznych na obszary wiejskie i rolnictwo;
 • kompleksowe i efektywne edukowanie i informowanie z zakresu OZE, zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie;
 • promocja wykorzystania OZE jako sposobu na: ochronę środowiska, ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz źródło dochodów, sposób na biznes;
 • zachęta do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii innowacyjnymi sposobami zalecanymi przez politykę energetyczną Polski

Działania:

 • Szkolenia trenerów ds. OZE.

Wybrany przez 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zespół 38 specjalistów z zakresu OZE, z obszaru całej Polski wziął  udział w dwuetapowym, 10-dniowym  zamkniętym szkoleniu z zakresu OZE oraz wizycie studyjnej. Szkolenie poprowadzone przez naukowców i specjalistów z praktycznym doświadczeniem, przygotowało doradców do roli ekspertów ds. OZE. Wiedza jaką nabyli, pozwala im świadczyć podstawowe doradztwo w tym zakresie, zarówno dla doradców rolnych na niższym poziomie (Powiatowe Ośrodki Doradztwa), jak i rolników i mieszkańców wsi.

 • Opracowanie broszury „OZE dla domu i biznesu” w nakładzie 15 tys. dystrybuowana podczas konferencji regionalnych, spotkań z rolnikami
 • Powołanie Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE (PPK ds. OZE).

Zorganizowano 16 jednodniowych seminariów (po jednym na województwo), prowadzonych przez wyszkolonych trenerów ds. OZE, dla 314 przedstawicieli Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy docelowo pełnią funkcję doradców w Powiatowych Punktach Konsultacyjnych (PPK) ds. OZE.

 • Konferencje regionalne.

Fundacja wraz z CDR Brwinów i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zorganizowała 19 konferencji regionalnych „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, w których łącznie wzięło udział ok. 2000 osób (po 100 osób w każdej). Konferencje były skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli drobnych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego oraz reprezentantów samorządów lokalnych a także mediów, pracowników instytucji oraz organizacji związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii. Oprócz przedstawienia rodzajów OZE, aspektów prawnych i ekonomicznych OZE, uczestnicy zapoznali się z możliwościami  zastosowania OZE w domu lub jako sposobu na biznes.

 • Konferencja „OZE dla domu i biznesu”.

Na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja kończąca projekt na temat OZE. Odbyła się ona w Ambasadzie Wielkiej Brytanii. Uczestnikami konferencji byli zarówno specjaliści w zakresie OZE, praktycy jak i przedstawiciele agend rządowych, przedstawiciele mediów oraz osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Rezultaty:

 • udział ok. 2200 bezpośrednich uczestników projektu w konferencjach regionalnych
 • powstanie 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE;
 • wyszkolenie 38 regionalnych specjalistów ds. OZE;
 • broszura „OZE dla domu i biznesu” rozdystrybuowana w nakładzie 15 tys. szt.

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 598 062 zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

 

 

Projekt "Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE"

Czas realizacji: maj – listopad 2009

Cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz promocja dobrych praktyk z zakresu OZE z terenu UE

Działania: przygotowanie i wydanie publikacji „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE”. Promocja publikacji, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Ambasady Brytyjskiej (5 listopada 2009 r.) połączona z wystawą zdjęć wykonanych na konkurs fotograficzny, dotyczący odnawialnych źródeł energii zatytułowany „Uchwyć energię”, który został zorganizowany przez BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA. Fotografie te zostały również wykorzystane w promowanej publikacji. Publikacja dystrybuowana była wśród ministerstw, ośrodków naukowych i akademickich, zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, zmian klimatu, rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych.

Rezultaty: Opracowana, wydana i rozdystrybuowana publikacja w nakładzie 800 egzemplarzy

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 16 242,76 euro

Źródło finansowania: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach konkursu „Pięć lat członkostwa Polski w UE”; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka

 

 

 

Projekt "Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie"

Czas realizacji: wrzesień 2007 – czerwiec 2008

Cel projektu: przedstawienie zagadnienia zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie, możliwości zastosowania odpowiednich metod adaptacyjnych.

Działania:

 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian, jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?”, która zgromadziła ok. 150 uczestników, przedstawicieli świata nauki, instytucji, mediów, przedstawicieli izb rolniczych, doradców rolnych, służby ochrony przyrody, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, których działania związane są z tematem rolnictwa, obszarów wiejskich oraz zmian klimatu.
 • Przygotowanie strony projektu poświęconej zagadnieniom zmian klimatu i rolnictwa, gdzie zostały zamieszczone informacje dotyczące projektu, a także prezentacje przedstawiane podczas konferencji.
 • Opracowanie i wydanie raportu „Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie”, który był pierwszym, przekrojowym wydawnictwem z zakresu tematyki zmian klimatu i rolnictwa wydanym w Polsce. Został on przygotowany z założeniem rozpoczęcia ogólnokrajowej dyskusji na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na rolnictwo oraz obszary wiejskie, a także możliwości, jakie rolnictwo daje w dziedzinie zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne. Promocja publikacji miała formę konferencji, która odbyła się w rezydencji Ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie, gdzie zgromadziło się około 100 osób, w tym kilkunastu dziennikarzy. Publikacja trafiła także m.in. do: ministerstw, ośrodków naukowych i akademickich, zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, zmian klimatu, rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych.

Rezultaty:

 • 150 uczestników ogólnopolskiej konferencji;
 • 100 uczestników promocji raportu „Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian, jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?”;
 • Raport „Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie”;
 • Konferencje i raporty skierowane do środowiska doradców rolnych zapoczątkowały dyskusje na temat wpływu klimatu na rolnictwo w relacjach  doradca-rolnik,

Obszar realizacji: cała Polska

Budżet projektu: 86,99 tys. zł

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ambasada Wielkiej Brytanii; wkład własny

Publikacja: https://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka  

 

 

Konkurs "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

W ramach naszych statutowych działań Fundacja wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar od 2009 r. rok rocznie organizuje konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich aby promować polskie rolnictwo, problematykę związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacać debatę publiczną na temat polskiej wsi. Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne,
 dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga - prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.  


Szczegóły dotyczace konkursu mozna znaleźć na naszej stronie: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Projekt "Wsparcie lokalnej aktywności młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu poprzez edukację ekologiczną"

Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.07.2010

W projekcie wzięło w nim udział 40 uczniów z klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp Wetmańskiego zamieszkałych na terenach wiejskich.

Celem projektu było: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu biologii, ekologii i zasad zdrowego żywienia, rozbudzenie zainteresowań i zmotywowanie uczniów do nauki dzięki atrakcyjnym formom zajęć (warsztaty, konkurs, wycieczka), podniesienie stanu świadomości ekologicznej młodzieży wiejskiej oraz promowanie zdrowego trybu życia, z naciskiem na zdrowe odżywianie wśród młodzieży i rodziców.

Działania:

 • Zorganizowano 18 godzinne warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska, biologii oraz zdrowego trybu życia, a w szczególności odżywiania;
 • Przeprowadzono konkurs wiedzy z ekologii i zdrowego odżywiania, w czasie którego uczniowie wykazali się wiedzą zdobytą podczas zajęć;
 • odbyła się 3 dniowa wycieczka do Białowieży, gdzie uczniowie zwiedzili lokalne atrakcję i szlaki edukacyjne.

Rezultaty: 40 dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę z zakresu ekologii i biologii i zdrowego odżywiania. Podniesiono świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego. Wprowadzono nowe nawyki żywieniowe. Wyposażono pracownię biologiczną w pomoce naukowe.

Budżet: 50 000 zł

 

 

Projekt "Blisko z przyrodą"

Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.07.2010

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach mieszczącej się powiecie siedleckim realizowany był projekt "Blisko z przyrodą”, uczestniczyło w nim 36 uczniów uczęszczających do klas IV-VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wyrkach.

Celem projektu było: podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, rozbudzenie zainteresowań i zmotywowanie uczniów do nauki dzięki atrakcyjnym formom zajęć (warsztaty, konkurs, wycieczka),złagodzenie różnic edukacyjnych między dziećmi ze wsi, a tymi z większych miast.

Działania:

 • zorganizowano 18 godzinne warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz biologii;
 • przeprowadzono konkurs wiedzy o ekologii, w czasie którego uczniowie mogli pochwalić się świeżo zdobytą wiedzą, uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne oraz nagrodę główną, która stanowiła wyposażenie pracowni przyrodniczej;
 • odbyła się 2 dniowa wycieczka do Warszawy, zaplanowano: wizytę w ogrodzie botanicznym i zoologicznym, wycieczkę po Starym Mieście oraz seans edukacyjny "Cztery żywioły” w formacie 3D.

Rezultaty: 36 dzieci uczestniczących w projekcie poszerzyło wiedzę z zakresu ekologii i biologii. Poprawiły swoje stopnie z przedmiotów przyrodniczych. Podniesiono świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego. Wprowadzono nowe formy przekazywania wiedzy: zabawę, prezentacje multimedialne, doświadczenia, seanse edukacyjne oraz wycieczki .Wyposażono pracownię przyrodniczą w pomoce naukowe.

Budżet: 50 000 zł

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.