FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SEMINARIUM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SEMINARIUM: ZIEMIA GINĄCYM I PODLEGAJĄCYM DEGRADACJI ZASOBEM ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, prosimy o wyrażenie następujących zgód, poprzez zaznaczenie właściwego/wych okienek:

 

Każda z w/w udzielonych Fundacji zgód może być w dowolnym momencie cofnięta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@fdpa.org.pl, lub listownie na adres: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

 

Projekt: Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia

Seminarium "Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich" - program