warsztaty dla rolników - województwo lubuskie

warsztaty dla rolników - województwo lubuskieSzanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu ankietę będącą częścią projektu pt. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu pragniemy zorganizować konferencję i wydać publikację, która będzie skierowana głównie do przedstawicieli samorządu terytorialnego i zawierać treści pomocne w podejmowaniu decyzji w obszarze gospodarki wodnej i wodno-ściekowej.

Wyniki oraz najważniejsze problemy wskazane w niniejszej ankiecie zostaną uwzględnione w przygotowaniu programu konferencji i publikacji, tak aby odpowiadały one Państwa potrzebom i były jak najbardziej użyteczne.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety.


OGÓLNE INFORMACJE

1. Gmina:

wiejska miejsko-wiejska
Województwo:
Powiat:
Liczba mieszkańców:
Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę:
Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorowych systemów odprowadzania ścieków:
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków:

2. Czy na terenie gminy prowadzone sa analizy jakości wody:

a) Rzeki: Tak Nie Nie wiem
b) Jezior: Tak Nie Nie wiem
c) Stawów: Tak Nie Nie wiem
d) Wód podziemnych: Tak Nie Nie wiem
e) Innych wód: Tak Nie Opisać jakich:

3. Czy na terenie Państwa gminy są:

a) Zbiorowe oczyszaczalnie ścieków: Tak Nie Nie wiem
Jakie są stosowane metody oczyszczania: mechaniczne mechaniczno-biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów
b) Indywidualne oczyszczalnie ścieków: Tak Nie Nie wiem
Jakiego rodzaju: z drenażem rozsączającym z osadem czynnym ze złożem biologicznym hybrydowe (osad czynny + złoże biologiczne) gruntowo-roślinne (hydrofitowe)
c) Nie ma żadnych oczyszczalni
c) Nie wiem czy są oczyszczalnie ścieków

4. Czy występują w gminie obiekty melioracyjne:

Tak Nie Nie wiem
szacunkowo na jakim obszarze:
Jakie? powierzchnie zdrenowane odwadniane łąki systemem rowów inne
jakie?

5. Czy w gminie są prowadzone nawodnienia rolnicze?

Tak
Szacunkowo na jakim obszarze?
Nie
Nie wiem

6. Czy tereny gminy zostały wyznaczone na mapach jako obszar zagrożony ryzykiem powodziowym?

Tak
Proszę wskazać powierzchnię
Nie
Nie wiem

7. Czy gmina ma opracowany plan gospodarowania zasobami wodnymi?

Tak
Nie
Nie wiem

8. Czy w ostatnich 10 latach wystąpiły susze lub powodzie?

Tak
Szacunkowe straty
Nie
Nie wiem

9. Czy w gminie istnieją zabezpieczenia przeciwpowodziowe?

Tak
Proszę o podanie jakie (wały przeciwpowodziowe, budowle pietrzące, itp.)
Nie
Nie wiem

10. Czy gmina boryka się z problemem braku wody?

Tak
Na jakie potrzeby? Potrzeby ludności Potrzeby przemysłu Potrzeby rolnictwa
Nie
Nie wiem

11. Czy w gminie występuje:

a) Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych: tak nie nie wiem
poprzez: nieszczelne szamba nielegalne zrzuty ścieków brak kanalizacji brak oczyszczalni inne
jakie?
a) Problem zanieczyszczenia wód podziemnych: tak nie nie wiem
poprzez: nieszczelne szamba nielegalne zrzuty ścieków brak kanalizacji brak oczyszczalni inne
jakie?
c) Nie występuje problem zanieczyszczenia wód:
c) Nie wiem, czy występuje problem zanieczyszczenia wód:

12. Czy w gminie występuje problem zanieczyszczenia ściekami przemysłowymi?

Tak
Proszę podać jakimi
Nie
Nie wiem

13. Czy w gminie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych związane z hodowlą zwierząt:

tak nie nie wiem
wskaż jakiego rodzaju: ryb drobiu bydła trzody chlewnej inne
jakie?

14. Czy w gminie występuje problem związany z eksploatacją górniczą?

Tak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych zasolonymi wodami pochodzącymi z odwodnienia wyrobisk górniczych
Problem niszczenia koryt rzecznych
Problem zabezpieczeń powodziowych oraz środowiska przyrodniczego
Nie
Nie wiem

15. Czy Państwa gmina prowadzi działania edukacyjne

tak nie nie wiem
z jakich dziedzin: z zakresu gospodarki wodnej małej retencji z zakresu gospodarki wodnej małej retencji innych gospodarki wodnej gospodarki ściekowej działań przeciwpowodziowych ochrony jakości wód inne

16. Czy Państwa gmina prowadzi działania inwestycyjne

tak nie nie wiem
z jakich dziedzin: z zakresu gospodarki wodnej małej retencji z zakresu gospodarki wodnej małej retencji innych gospodarki wodnej gospodarki ściekowej działań przeciwpowodziowych ochrony jakości wód inne

17. Czy Państwa gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb)?

Tak
Nie
Nie wiem

18. Czy Państwa gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków?

Tak
Nie
Nie wiem

19. Czy Państwa gmina przeprowadza kontrole w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb)?

Tak
Nie
Nie wiem

20. Czy Państwa gmina przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków?

Tak
Nie
Nie wiem


PROBLEMY W ZAKRESIE JAKOŚCI WODY I ŚRODOWISKA WODNEGO W GMINIE

1. Jakie gmina ma problemy w zakresie zbiorowych systemów oczyszczania ścieków

Prosimy wskazać jakie konkretne problemy ma gmina w danym obszarze. Jakie działania gmina podjęła w celu rozwiązania problemu? Czy gmina planuje podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu (jeśli tak to jakie)?
a) budowa siecie kanalizacyjnej
b) podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej
c) budowa oczyszczalni ścieków
d) modernizacja oczyszczalni ścieków

2. Czy istnieją w gminie indywidualne systemy oczyszczania ścieków i zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych?

Tak
Nie
Nie wiem

3. Czy istnieje w gminie potrzeba wzmocnienia kontroli zrzutów substancji toksycznych przez przemysł?

Tak
Nie
Nie wiem

4. Czy istnieje w gminie potrzeba zobowiązania rolników do budowy obiektów i urządzeń ochrony środowiska (płyta obornikowa, szamba, itp)?

Tak
Nie
Nie wiem

5. Czy istnieje w gminie potrzeba poprawy stanu istniejących obiektów gospodarki odpadami, np uszczelnianie składowisk odpadow?

Tak
Nie
Nie wiem

6. Czy istnieje w gminie potrzeba dokonania zmiany w organizacji systemu zbierania i składowania odpadów?

Tak
Nie
Nie wiem

7.Czy występują na terenie gminy dzikie składowiska?

Tak
Nie
Nie wiem

8.Czy istnieje w gminie potrzeba budowy zakładów odsalania i systemu kontrolującego zrzut solanki do rzek?

Tak
Nie
Nie wiem

9.Czy istnieje potrzeba zobowiązania kopalń do wykupu/rekultywacji gruntów zniszczonych i narażonych na zniszczenia w wyniku eksploatacji górniczej?

Tak
Nie
Nie wiem
Nie dotyczy

10. Czy występuje potrzeba renaturyzacji cieku na terenie gminy?

Tak
Nie
Nie wiem

11. Czy w zakresie powodzi i deficytu wody należałoby podjąć w Państwa gminie działania z obszaru zwiększania naturalnej retencji w zlewni?

tak nie nie wiem
zaprzestanie ochrony wybranych przestrzeni w dolinach rzecznych zalesianie zlewni budowa zbiorników retencyjnych wodnych w tym tzw. suchych inne
opisz inne działania

12. Czy istnieje w gminie potrzeba dostosowania infrastruktury technicznej i użytkowania dolin rzecznych (obszarów zalewowych) umożliwiających okresowe zalewanie doliny?

tak nie nie wiem
potrzeba opracowania norm budowlanych wyznaczanie obszarów zalewowych ograniczanie zabudowy inne
opisz inne działania

13. Czy w gminie istnieje potrzeba działań zmierzających do ograniczenia zużycia wody (oszczędności wody) w celu zachowania równowagi pomiędzy potrzebami użytkowników i potrzebami środowiska?

tak nie nie wiem
celów komunalnych przemysłowych nawodnień rolniczych inne
opisz inne działania

14. Czy w gminie istnieje potrzeba stworzenia awaryjnego systemu zaopatrywania w wodę?

tak nie nie wiem
dostawa wody beczkowozami ujęcia awaryjne inne
opisz inne działania

15. Proszę opisać inne niezidentyfikowane ankietą problemy:

16. Czy istnieje potrzeba działań edukacyjnych w Państwa gminie w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej?

tak nie nie wiem
Proszę wskazać jakie
podniesienie wiedzy i kompetencji urzędników gminy w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wody (m.in. ograniczenia problemów suszy, powodzi i zanieczyszczeń wody, nowoczesnych technologii ochrony wód powierzchniowych i zagospodarowania ścieków komunalnych) podniesienie wiedzy i kompetencji urzędników gminy w zakresie stosowania Ustawy Prawo wodne podniesienie wiedzy i kompetencji urzędników gminy w zakresie źródeł finansowania inwestycji podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców i przedsiębiorców gminy w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wody
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.