warsztaty dla rolników - województwo lubuskie

warsztaty dla rolników - województwo lubuskieSzanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu ankietę będącą częścią projektu pt. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu pragniemy zorganizować konferencję i wydać publikację, która będzie skierowana głównie do przedstawicieli samorządu terytorialnego i zawierać treści pomocne w podejmowaniu decyzji w obszarze gospodarki wodnej i wodno-ściekowej.

Wyniki oraz najważniejsze problemy wskazane w niniejszej ankiecie zostaną uwzględnione w przygotowaniu programu konferencji i publikacji, tak aby odpowiadały one Państwa potrzebom i były jak najbardziej użyteczne.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety.


OGÓLNE INFORMACJE

1. Gmina:


tys.
%
%
%

2. Czy na terenie gminy prowadzone są analizy jakości wody:3. Czy na terenie Państwa gminy są:

4. Czy występują w gminie obiekty melioracyjne:


ha


ha

5. Czy w gminie są prowadzone nawodnienia rolnicze?


ha

6. Czy tereny gminy zostały wyznaczone na mapach jako obszar zagrożony ryzykiem powodziowym?


ha

7. Czy gmina ma opracowany plan gospodarowania zasobami wodnymi?8. Czy w ostatnich 10 latach wystąpiły susze lub powodzie?


mln

9. Czy w gminie istnieją zabezpieczenia przeciwpowodziowe?10. Czy gmina boryka się z problemem braku wody?

11. Czy w gminie występuje:
12. Czy w gminie występuje problem zanieczyszczenia ściekami przemysłowymi?13. Czy w gminie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych związane z hodowlą zwierząt:14. Czy w gminie występuje problem związany z eksploatacją górniczą?15. Czy Państwa gmina prowadzi działania edukacyjne dotyczące gospodarki wodnej i wodno-ściekowej16. Czy Państwa gmina prowadzi działania inwestycyjne dotyczące gospodarki wodnej i wodno-ściekowej17. Czy Państwa gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb)?18. Czy Państwa gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków?19. Czy Państwa gmina przeprowadza kontrole w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb)?20. Czy Państwa gmina przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków?

PROBLEMY W ZAKRESIE JAKOŚCI WODY I ŚRODOWISKA WODNEGO W GMINIE

1. Jakie gmina ma problemy w zakresie zbiorowych systemów oczyszczania ścieków

Prosimy wskazać jakie konkretne problemy ma gmina w danym obszarze. Jakie działania gmina podjęła w celu rozwiązania problemu? Czy gmina planuje podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu (jeśli tak to jakie)?

2. Czy istnieją w gminie indywidualne systemy oczyszczania ścieków i zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych?3. Czy istnieje w gminie potrzeba wzmocnienia kontroli zrzutów substancji toksycznych przez przemysł?4. Czy istnieje w gminie potrzeba zobowiązania rolników do budowy obiektów i urządzeń ochrony środowiska (płyta obornikowa, szamba, itp)?5. Czy istnieje w gminie potrzeba poprawy stanu istniejących obiektów gospodarki odpadami, np. uszczelnianie składowisk odpadów?6. Czy istnieje w gminie potrzeba dokonania zmiany w organizacji systemu zbierania i składowania odpadów?7.Czy występują na terenie gminy dzikie składowiska?8.Czy istnieje w gminie potrzeba budowy zakładów odsalania i systemu kontrolującego zrzut solanki do rzek?9.Czy istnieje potrzeba zobowiązania kopalń do wykupu/rekultywacji gruntów zniszczonych i narażonych na zniszczenia w wyniku eksploatacji górniczej?
10. Czy występuje potrzeba renaturyzacji cieku na terenie gminy?11. Czy w zakresie powodzi i deficytu wody należałoby podjąć w Państwa gminie działania z obszaru zwiększania naturalnej retencji w zlewni?


12. Czy istnieje w gminie potrzeba dostosowania infrastruktury technicznej i użytkowania dolin rzecznych (obszarów zalewowych) umożliwiających okresowe zalewanie doliny?


13. Czy w gminie istnieje potrzeba działań zmierzających do ograniczenia zużycia wody (oszczędności wody) w celu zachowania równowagi pomiędzy potrzebami użytkowników i potrzebami środowiska?14. Czy w gminie istnieje potrzeba stworzenia awaryjnego systemu zaopatrywania w wodę?

15. Proszę opisać inne niezidentyfikowane ankietą problemy dotyczące gospodarki wodnej i wodno-ściekowej:

16. Czy istnieje potrzeba działań edukacyjnych w Państwa gminie w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej?

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.