Zgoda

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, prosimy o wyrażenie następujących zgód, poprzez zaznaczenie właściwego/wych okienek:

 

Każda z w/w udzielonych Fundacji zgód może być w dowolnym momencie cofnięta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@fdpa.org.pl, lub listownie na adres: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

 INFORMACJA

dot. danych osobowych

 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - do dnia 25.05.2018r., a po tej dacie - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „RODO” informujemy, że:

1)   że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Panana formularzu umieszczonym na stronie www.fdpa.org.pl, jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, NIP: 1130013295, REGON: 001387892, KRS: 0000143832, (zwana dalej: „Administratorem”).

2)   Administrator wyznaczył u siebie Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować  pod adresem e-mail: iodo@fdpa.org.pl lub  pod nr tel. 531829523 lub listownie na adres Administratora;

3)   Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko oraz nazwa konta poczty elektronicznej) przetwarzane będą w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych/marketingowych  dotyczących działalności Administratora, na podstawie Pani/Pana odrębnej i dobrowolnej zgody (tj.: na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO);

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora usługę wysyłania informacji handlowych/marketingowych i ewentualnie podmiotom organizującym na zlecenie Administratora usługi świadczone przez Administratora, w szczególności - konferencje, konkursy itp., w których zgłosiła Pani/Pan swój udział;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody;

6)   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach obowiązujących w RODO, do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 225310300, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod adresami wskazanymi w pkt 2) powyżej.

7)   Administrator  nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu;

9)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3) powyżej jest dobrowolne a ich niepodanie, usunięcie lub cofniecie zgody, spowoduje brak możliwości wysyłania przez Administratora Pani/Panu informacji handlowych/marketingowych, o których mowa w pkt 3) powyżej i ich usunięcie ze zbioru danych klientów serwisu www.fdpa.org.pl należącego do Administratora.