Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa

pl

Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa

4 minuty read
Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje operację „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu merytorycznym jej partnerów Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw rolników zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

Cele szczegółowe operacji:

 1. Upowszechnianie wiedzy i przygotowanie rolników do wdrożenia zapisów Dyrektywy NEC i konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku.
 2. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk m.in. w zakresie gospodarki nawozowej, stosowania nowoczesnych technik chowu i żywienia zwierząt redukujących emisję zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
 3. Aktywizacja środowiska mieszkańców wsi na rzecz poprawy jakości powietrza i wód, ochrony środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Grupy docelowe naszych działań:

1) osoby reprezentujące instytucje na szczeblu centralnym i regionalnym, przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, Urzędów Marszałkowskich; przedstawiciele urzędów gmin i starostw powiatowych, które decydują o kierunkach gospodarki środowiskowej na różnych szczeblach administracyjnych.

2) rolnicy i mieszkańcy wsi, do których zamierzamy trafić poprzez doradców z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Punktów Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i wszystkich oddziałów CDR.

Planowane formy działań:

Operacja będzie miała trzy formy:

 1. seminarium pt;. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” zorganizowanej dla min. 50 uczestników.
 2. Publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” skierowanej do rolników i doradców rolnych wydanej w nakładzie 8 000 szt.
 3. Broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” wydanej w nakładzie w 15 000 egzemplarzy, która obejmie swoim zasięgiem rolników z całej Polski

Opracowania zostały rozdystrybuowane poprzez 16 WODR, CDR Brwinów i jego 4 oddziałów, oraz Punkty Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Niewielka część egzemplarzy trafi też do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ARiMR, IUNG, Instytut Zootechniki PIB.

Publikacja pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa'' ma na celu przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom szerokiej informacji o znaczeniu i praktycznych możliwościach działań ograniczających powstawanie amoniaku w trakcie realizacji zwykłych praktyk rolniczych i hodowlanych. Przekazana wiedza transponowana na dobrowolne praktyki produkcyjne przyczyni się nie tyle do osiągnięcia zadeklarowanych celów emisyjnych, ile do poprawy jakości powietrza, a przede wszystkim  do poprawy zdrowia całego społeczeństwa.

Broszura pt.  ,,Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie emisji amoniaku z rolnictwa'' stanowi streszczenie publikacji pod tym samym tytułem. Stanowi zestawienie najważniejszych zagadnień, które szerzej opisane są w publikacji. Jest idealnym źródłem wiedzy dla rolnika i materiałem do pracy doradcy.

Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt hodowli zwierząt gospodarskich i nawożenia. Dlatego mamy nadzieję, że publikacja i broszura staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy, ale również inspiracją w kształtowaniu gospodarki o zerowej emisyjności amoniaku.

Publikacja

Broszura

Relacja z seminarium

Prezentacje z seminarium: 

Kinga Majewska

dr hab. Monika Skowrońska

dr Wojciech Krawczyk

dr hab. Jacek Walczak

Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar

dr Zuzanna Jarosz

Efekty realizacji operacji:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium zatytułowanego „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” dla min. 50 osób
 2. opracowanie, wydanie i dystrybucja 8 000 egz. publikacji pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 3. opracowanie, wydanie i dystrybucja 15 000 egz. broszury pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
 4. opracowanie i publikacja 2 artykułów prasowych;
 5. przygotowanie elektronicznej wersji publikacji w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 6. przygotowanie elektronicznej wersji broszury w formie pliku pdf., rozsyłanego jako link do pobrania ze strony FDPA;
 7. przygotowanie zakładek nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i stronie partnera (zamieszczenie informacji o projekcie, galerii zdjęć, informacji na temat publikacji i broszury);

 

Efekty operacji długookresowe:

 1. Wzrost świadomości i wiedzy interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki nawozowej.
 2. Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:
  • poprawa stanu jakości powietrza w Polsce;
  • poprawa stanu zasobów glebowych i wodnych w Polsce;
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia amoniakiem i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa
  • wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą NEC i konkluzji BAT i polityki ekologicznej Polski;

 Czas trwania operacji: 1 kwietnia 2019 r- 31.10. 2019 r.

Dofinansowanie: 223 958,00 PLN

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich