Polityka prywatności

en

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, w pełni szanuje prywatność użytkowników strony www.fdpa.org.pl.
Fundacja stale dąży do tego, by eliminować sytuacje i techniki, które mogłyby naruszać podstawowe prawa dokonywania wyboru czy naruszać poufność informacji.
Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać postanowień niniejszej polityki w stosunku do użytkowników jej strony internetowej, którzy zaufali Fundacji i powierzyli jej swoje dane osobowe.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (zwana dalej Fundacją) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Fundacji obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Odwiedzając stronę www Fundacji, zgadzasz się i akceptujesz niniejszą Polityką Prywatności.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze strony należącej do Fundacji możesz zostać poproszony(-a) o podanie swoich wybranych danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza. Zazwyczaj będzie to imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony(-a) o podanie pełnych danych osobowych.

Fundacja wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu, wykonania usługi lub należytego działania produktów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Dane obowiązkowe są oznaczone w odpowiedni sposób (zwykle znakiem gwiazdki), a informacja o błędzie związanym z brakiem podania wystarczających danych zostanie wyświetlona odwiedzającemu.

Fundacja nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych użytkowników swojego serwisu.

Korzystając ze strony internetowej Fundacji, usług i produktów Fundacji, podając swoje dane osobowe zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności. Potwierdzasz tym samym - stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych - że otrzymałeś informację i zgadasz się z następującymi warunkami:

 Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000)oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „RODO” Fundacja informuje, że:

1) że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana na formularzu umieszczonym na stronie www.fdpa.org.pl, jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, NIP: 1130013295, REGON: 001387892, KRS: 0000143832;

2) Fundacja wyznaczyła u siebie Inspektora ochrony danych - , z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@fdpa.org.pl lub pod nr tel. 531829523 lub listownie na adres Fundacji;

3) Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa konta poczty elektronicznej, stanowisko i instytucja zatrudniająca) przetwarzane będą w celu pobrania darmowych publikacji oraz przesyłania Pani/Panu informacji handlowych/marketingowych dotyczących działalności Fundacji, na podstawie Pani/Pana odrębnej i dobrowolnej zgody (tj.: na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom wykonującym na zlecenie Fundacji usługę wysyłania informacji handlowych/marketingowych i ewentualnie podmiotom organizującym na zlecenie Fundacji usługi świadczone przez Fundację, w szczególności - konferencje, konkursy itp., w których zgłosi Pani/Pan swój udział;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody;

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach obowiązujących w RODO, do:

- żądania od Fundacji dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Fundacji sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Fundacji usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod adresami wskazanymi w pkt 2) powyżej.

7) Fundacja nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3) powyżej jest dobrowolne a ich niepodanie, usunięcie lub cofniecie zgody, spowoduje brak możliwości wysyłania przez Fundację Pani/Panu informacji handlowych/marketingowych, o których mowa w pkt 3) powyżej i ich usunięcie ze zbioru danych klientów strony www.fdpa.org.pl należącej do Fundacji.

POBIERANIE BEZPŁATNYCH PUBLIKACJI

Pobieranie ze strony www.fdpa.org.pl bezpłatnych publikacji w formie elektronicznej, należących do Fundacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i nazwy pracodawcy/instytucji. Aby pobrać publikację należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację, wyłącznie w celach związanych z pobraniem darmowych publikacji ze strony www.fdpa.org.pl. Pola te są obowiązkowe. Podane dane pozwalają Fundacji identyfikować, osoby, które nieodpłatnie nabyły prawo korzystania z publikacji do celów osobistych, a także służą celom statystycznym lub ewentualnie ochronie prawa autorskich Fundacji lub innych roszczeń związanych z niezgodnym z prawem wykorzystywaniem publikacji.

Podczas pobierania publikacji użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Fundacji informacji handlowych dotyczących FDPA, w szczególności o organizowanych przez FDPA konferencjach, konkursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do pobrania publikacji.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich przetwarzanie poprzez wyrażenie odpowiednich zgód na stronie www.fdpa.org.pl.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fundacja rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do informacji handlowych dotyczących FDPA, w szczególności o organizowanych przez FDPA konferencjach, konkursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach.
Informacje komercyjne są w miarę możliwości ograniczane do minimum i wysyłane sporadycznie.

COOKIES (CIASTECZKA)

W związku z udostępnianiem strony internetowej www.fdpa.org.pl, Fundacja stosuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które to informacje serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 3) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, 4) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach strony internetowej www.fdpa.org.pl Fundacja może stosować, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Fundacja będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej Fundacji, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji akceptowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Fundacji oraz w publikacjach wydawanych przez Fundację. W przypadku pytań proszę pisać na adres kontaktowy: fdpa@fdpa.org.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając ze strony internetowej należącej do Fundacji spotykasz się z artykułami, opiniami, poglądami, itp. podpisanymi przez Zarząd, pracowników lub Partnerów Fundacji.
Rozwiązania prezentowane i polecane na stronie i w wiadomościach przesyłanych przez Fundację wynikają z doświadczenia i wiedzy autorów poszczególnych wiadomości i artykułów. Porady i zawarta w nich wiedza powinny być przed zastosowaniem szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i stosowane tylko w przypadkach, w których będą odpowiednie.
Zawarte na stronie internetowej Fundacji i w wysyłanych przez Fundację wiadomościach artykuły, zawsze prezentują opinię autora i taką opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie muszą być zgodne z opiniami właściciela strony internetowej Fundacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa