O fundacji

Nagłówek

O fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Informacje o fundacji

O fundacji

Misja

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Historia

Inicjatywa utworzenia FDPA zrodziła się na początku lat 80., jeszcze w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Dzięki hojności "Rockefeller Brothers Fund" i zaangażowaniu tak wybitnych osobistości jak Norman Borlaug (Laureat nagrody Nobla w 1971r.), Dr Szczepan Pieniążek, Dr J.B. Penn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), udało się w 1988 r. zarejestrować Fundację jako prywatną niezależną organizację pozarządową, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarski żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W początkowych latach działalności FDPA koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski. W 1993 r., w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych nastąpił drastyczny wzrost bezrobocia na terenach wiejskich. W związku z tym Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności poza sektor rolny i żywnościowy. FDPA skoncentrowała się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki) i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

Dzisiaj

Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. Fundacja wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia w tym zakresie; zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Od kilku lat prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych i badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Działania

Działania

Program pożyczkowy

Program pożyczkowy

W ramach programu pożyczkowego oferujemy pożyczki przedsiębiorcom przede wszystkim
z terenów wiejskich województw: małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są one głównie do osób, które nie korzystały dotychczas z kredytów, czy pożyczek.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości w środowisku osób młodych, o niskim statusie materialnym, dla których zewnętrzne źródło finansowania jest często jedynym sposobem na stworzenie sobie własnego miejsca pracy i realizację marzeń zawodowych.

Programy rozwoju obszarów wiejskich

Program rozwoju obszarów wiejskich

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych oraz badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Promujemy zrównoważone i zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie gruntami oraz środowiskiem naturalnym.

Od kilku lat realizujemy kampanie informacyjno – edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Programy szkoleniowo-doradcze

Programy szkoleniowo-doradcze

Dział szkoleniowo – doradczy realizuje projekty statutowe Fundacji mające na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. FDPA wspiera szczególnie osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą zapewniając im wsparcie finansowe w formie dotacji, szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Fundacja świadczy również doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia. Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z finansowaniem działalności gospodarczej.

Statut

Statut

Zespół intro

Zespół

Zespół

Rada Fundacji

Rada fundacji

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Wiceprzewodniczący Rady dr Andrzej Hałasiewicz
Sekretarz Rady Urszula Budzich-Tabor
Członek Rady dr Krzysztof Mularczyk
Członek Rady Wojciech Paciorkiewicz
Członek Rady dr hab. Piotr Gradziuk
Członek Rady Grzegorz Galusek

Zarząd fundacji

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu Monika Szymańska
Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sabarańska

Biuro w Warszawie - intro

Biuro w Warszawie

 

Biuro w Warszawie

Biuro w Warszawie - szczegóły

Program pożyczkowy

Program pożyczkowy

Analityk pożyczkowy Monika Mondzelewska
Analityk pożyczkowy Joanna Szymczak
   
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Anna Chmura
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego i windykacji Magdalena Kurtiak
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Agnieszka Pętkowska
Specjalista ds. pożyczek Agnieszka Szczepaniak
Specjalista ds. pożyczek Anna Zymmerman

 

Program rozwoju obszarów wiejskich

Program rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji Karolina Witeska-Chmielewska
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Jakub Zieliński

 

Programy szkoleniowo-doradcze

Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych Ewa Stygienko

Administracja

Administracja

Asystentka zarządu Paulina Dymińska

 

Dział księgowy

Główna księgowa Ewa Kurek
Koordynator finansowy Marek Skowronek
Księgowa Agnieszka Wołek

 

Biura terenowe

Biuro terenowe w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Kierownik biura terenowego Elżbieta Petryla
Starszy oficer pożyczkowy Łukasz Pasiut

Biuro terenowe w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Katarzyna Bułakowska
Oficer pożyczkowy Edyta Włodarczyk

Biuro terenowe w Płocku (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Maria Lemanowicz-Owsik
Oficer pożyczkowy Magdalena Kłysiak

Biuro terenowe w Radomiu (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Witold Makulski
Starszy oficer pożyczkowy Aneta Kibler

Biuro terenowe w Zambrowie (woj. podlaskie)

Kierownik biura Marta Orłowska
Oficer pożyczkowy Dorota Danilczuk

Biuro terenowe w Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)

Kierownik biura Małgorzata Kubiak
Starszy oficer pożyczkowy Irena Domitrz