O fundacji

Misja

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Historia

Inicjatywa utworzenia FDPA zrodziła się na początku lat 80., jeszcze w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Dzięki hojności "Rockefeller Brothers Fund" i zaangażowaniu tak wybitnych osobistości jak Norman Borlaug (Laureat nagrody Nobla w 1971r.), Dr Szczepan Pieniążek, Dr J.B. Penn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), udało się w 1988 r. zarejestrować Fundację jako prywatną niezależną organizację pozarządową, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarski żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
W początkowych latach działalności FDPA koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski. W 1993 r., w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych nastąpił drastyczny wzrost bezrobocia na terenach wiejskich. W związku z tym Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności poza sektor rolny i żywnościowy. FDPA skoncentrowała się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki) i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

Dzisiaj

Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. Fundacja wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia w tym zakresie; zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Od kilku lat prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych i badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zespół

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Wiceprzewodniczący Rady dr Andrzej Hałasiewicz
Sekretarz Rady Urszula Budzich-Tabor
Członek Rady dr Krzysztof Mularczyk
Członek Rady Wojciech Paciorkiewicz
Członek Rady dr hab. Piotr Gradziuk
Członek Rady Grzegorz Galusek

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Monika Szymańska
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Sabarańska

Biuro w Warszawie

PROGRAM POŻYCZKOWY
Analityk pożyczkowy Monika Mondzelewska
Analityk pożyczkowy Joanna Szymczak
Specjalista ds. monitoringu i windykacji Paulina Sabarańska
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Anna Chmura
Specjalista ds. pożyczek Agnieszka Szczepaniak
PROGRAMY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji Karolina Witeska-Chmielewska
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Sylwia Konopacka-Bąk
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Monika Banaś-Samartzi
PROGRAMY SZKOLENIOWO-DORADCZE
Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych Ewa Stygienko
ADMINISTRACJA
Asystentka zarządu Paulina Dymińska
DZIAŁ KSIĘGOWY
Główna księgowa Ewa Kurek
Koordynator finansowy Marek Skowronek
Księgowa Agnieszka Wołek

Biuro terenowe w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Kierownik biura terenowego Elżbieta Petryla
Starszy oficer pożyczkowy Łukasz Pasiut

Biuro terenowe w Siedlcach (woj. mazowieckie) 

Kierownik biura terenowego Katarzyna Bułakowska
Oficer pożyczkowy Edyta Włodarczyk

Biuro terenowe w Płocku (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Maria Lemanowicz-Owsik
Starszy oficer pożyczkowy Agnieszka Szczyglińska

Biuro terenowe w Radomiu (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Witold Makulski
Starszy oficer pożyczkowy Aneta Kibler

Biuro terenowe w Zambrowie (woj. podlaskie)

Kierownik biura Marta Orłowska
Oficer pożyczkowy Dorota Danilczuk

Biuro terenowe w Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)

Kierownik biura Małgorzata Kubiak
Starszy oficer pożyczkowy Irena Domitrz