O fundacji

en

Nagłówek

O fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Informacje o fundacji

O fundacji

Misja

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Historia

Inicjatywa utworzenia FDPA zrodziła się na początku lat 80., jeszcze w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Dzięki hojności "Rockefeller Brothers Fund" i zaangażowaniu tak wybitnych osobistości jak Norman Borlaug (Laureat nagrody Nobla w 1971r.), Dr Szczepan Pieniążek, Dr J.B. Penn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), udało się w 1988 r. zarejestrować Fundację jako prywatną niezależną organizację pozarządową, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarski żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W początkowych latach działalności FDPA koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski. W 1993 r., w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych nastąpił drastyczny wzrost bezrobocia na terenach wiejskich. W związku z tym Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności poza sektor rolny i żywnościowy. FDPA skoncentrowała się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki) i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

Dzisiaj

Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. Fundacja wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia w tym zakresie; zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

 

Film prezentujący działalność Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa:

Od kilku lat prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych i badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

 

Wersja anglojęzyczna:

 

Działania

Działania

Program pożyczkowy

Program pożyczkowy

W ramach programu pożyczkowego oferujemy pożyczki przedsiębiorcom przede wszystkim
z terenów wiejskich województw: małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są one głównie do osób, które nie korzystały dotychczas z kredytów, czy pożyczek.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości w środowisku osób młodych, o niskim statusie materialnym, dla których zewnętrzne źródło finansowania jest często jedynym sposobem na stworzenie sobie własnego miejsca pracy i realizację marzeń zawodowych.

Programy rozwoju obszarów wiejskich

Program rozwoju obszarów wiejskich

Realizujemy projekty informacyjne i wspieramy działania instytucji edukacyjnych oraz badawczych zajmujących się problematyką wsi, a także doradztwem dla rolników. Popularyzujemy badania i analizy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Promujemy zrównoważone i zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie gruntami oraz środowiskiem naturalnym.

Od kilku lat realizujemy kampanie informacyjno – edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych, promocji energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W każdy z projektów staramy się zaangażować parterów: środowiska naukowe, doradców rolnych, media, przedsiębiorców.

Programy szkoleniowo-doradcze

Programy szkoleniowo-doradcze

Dział szkoleniowo – doradczy realizuje projekty statutowe Fundacji mające na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. FDPA wspiera szczególnie osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą zapewniając im wsparcie finansowe w formie dotacji, szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Fundacja świadczy również doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia. Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z finansowaniem działalności gospodarczej.

Statut

Statut

Zespół intro

Zespół

Zespół

Rada Fundacji

Rada fundacji

Przewodniczący Rady dr Andrzej Hałasiewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Grzegorz Galusek
Sekretarz Rady Wojciech Paciorkiewicz
Członek Rady dr Krzysztof Mularczyk
Członek Rady Urszula Budzich - Tabor
Członek Rady dr hab. Piotr Gradziuk

Zarząd fundacji

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu Monika Szymańska
Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sabarańska

Biuro w Warszawie - intro

Biuro w Warszawie

 

Biuro w Warszawie

Biuro w Warszawie - szczegóły

Program pożyczkowy

Program pożyczkowy

Analityk pożyczkowy Monika Mondzelewska
Analityk pożyczkowy Joanna Szymczak
   
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Anna Chmura
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego i windykacji Magdalena Kurtiak
Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego Agnieszka Pętkowska
Specjalista ds. pożyczek Agnieszka Szczepaniak
Specjalista ds. pożyczek Anna Zymmerman

 

Program rozwoju obszarów wiejskich

Program rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji Karolina Witeska-Chmielewska
Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich Jakub Zieliński

 

Programy szkoleniowo-doradcze

Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych Ewa Stygienko

Administracja

Administracja

Asystentka zarządu Paulina Dymińska

 

Dział księgowy

Główna księgowa Ewa Kurek
Koordynator finansowy Marek Skowronek
Księgowa Agnieszka Wołek

 

Biura terenowe

Biuro terenowe w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Kierownik biura terenowego Elżbieta Petryla
Starszy oficer pożyczkowy Łukasz Pasiut

Biuro terenowe w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Katarzyna Bułakowska

Biuro terenowe w Płocku (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Maria Lemanowicz-Owsik

Biuro terenowe w Radomiu (woj. mazowieckie)

Kierownik biura terenowego Witold Makulski
Starszy oficer pożyczkowy Aneta Kibler

Biuro terenowe w Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)

Kierownik biura Małgorzata Kubiak
Starszy oficer pożyczkowy Irena Domitrz

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin (1947-2023)

Pożegnanie Przewodniczącego naszej Rady

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzego Wilkina (1947-2023)

Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, twórczy badacz, niekwestionowany autorytet, wspaniały przyjaciel, niezwykły człowiek. 

 

W latach 1970–2014 był zatrudniony na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełnił funkcje prodziekana i dziekana wydziału, w latach (1996–2014) kierował Katedrą Ekonomii Politycznej, najstarszą katedrą na tym wydziale. Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem
ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki. Wykładał na wielu uczelniach polskich i zagranicznych.

 

Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjator powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem. Członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Profesor Jerzy Wilkin od ponad 20 lat był związany także z naszą fundacją. W 1999 roku przyszedł do FDPA z pomysłem wydania cyklicznych raportów na temat stanu polskiej wsi.
Od razu zrozumieliśmy, że taki projekt to wielka szansa i że udało się nam złapać  przysłowiowego Pana Boga za nogi. Razem z nim  znaleźliśmy sponsora dla tego przedsięwzięcia i tak powstał pierwszy „Raport o stanie wsi. Polska wieś 2000”. Profesor przez następne ponad dwadzieścia lat był redaktorem i współautorem  raportów, był ich filarem. Zebrał zespół ekspertów, którzy chcieli je współtworzyć przede wszystkim dlatego, że firmował je Profesor Wilkin. Raport pozostaje jedną z najważniejszych inicjatyw, jakiej kiedykolwiek się podjęliśmy. 


W początkowym okresie naszej współpracy Pan Profesor pracował intensywnie, nie tylko naukowo, ale również angażował się we wszelkie inicjatywy wzmacniające budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz  promujące na obszarach wiejskich polską akcesję do Unii Europejskiej, tym samym inspirując i nas do takich działań. Profesor Wilkin wielokrotnie podkreślał, że wejście Polski do UE przyniosło cywilizacyjne wręcz zmiany na polskiej wsi i był z tego bardzo dumny. Do końca był gorącym zwolennikiem naszej obecności w strukturach europejskich i obrońcą standardów demokracji.  


Udało nam się nam go przekonać, aby w 2004 roku dołączył  do rady naszej fundacji, a po ośmiu latach zgodził się zostać jej przewodniczącym. To była dla nas wielka nobilitacja, ponieważ Jego głos nadawał rangę debacie o sprawach polskiej wsi. Z jego pomysłu zrodził się również Konkurs ,,Polska wieś dziedzictwo i przyszłość” – który miał włączyć do debaty o wsi młodych naukowców, na których promocji  Profesorowi zawsze bardzo zależało. 

 

Profesor cenił sobie nasze doroczne wyjazdowe posiedzenia Rady, w trakcie których spotykaliśmy się z wiejskimi przedsiębiorcami, samorządowcami i ze społecznikami. Żywo interesował się ich problemami i praktyką gospodarczą. Miał ogromną wiedzę ekonomiczną, ale wykazywał również wielką wrażliwość na sprawy społeczne, takie jak trauma terenów popegeerowskich. Z nostalgią będziemy wspominać wyjazdowe spotkania całej załogi, jak nazywał zespół Fundacji, wieczorne rozmowy.

 

Jako Przewodniczącemu doskonale udało mu się uczynić z Rady i Zarządu zgrany zespół. Współpraca z nim była dla nas zarówno przyjemnością jak i zaszczytem. Był dla nas prawdziwym autorytetem, nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia naukowe, lecz z powodu tego, jakim był człowiekiem i jaki przykład nam dawał. Zawsze zachowywał się skromnie, z łagodną godnością, z szacunkiem dla drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu. Troszczył się o naszą Fundację i każdego z nas z osobna. Wspierał nas i motywował do działania. Był też osobą przez wszystkich bardzo lubianą, z niezwykłym poczuciem humoru. Był świetnym rozmówcą o nieprzeciętnej pamięci i inteligencji, umiał czerpać radość z  życia.   

 

Długo będziemy pamiętali  pożegnanie  Profesora 20 stycznia 2023 r. zarówno w Instytucie Wsi i Rolnictwa PAN, jak i na Powązkach. Niezwykle przejmujące i wzruszające. Uzmysłowiło jeszcze bardziej ile wszyscy straciliśmy, ale również jakim darem był on dla nas. Pomimo, że był to dzień smutny, to był  zarazem inspirujący albowiem mogliśmy uzmysłowić sobie  skalę  osiągnięć i działań Profesora. Jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak przykład profesora  każe wątpić w jego sensowność. Nie będziemy w stanie jego zastąpić, jednak postaramy się naszą pracą i postawą być godni jego pamięci.