Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

Autorzy:
Anna Grzybek
Zdzisław Ginalski
Alina Kowalczyk-Juśko
Piotr Gradziuk
Ryszard Targosz

Celem badań ankietowych była identyfikacja wiedzy i określenie barier w rozwoju biogazowni wśród potencjalnych inwestorów, dostawców substratów, odbiorców produktów z instalacji, mieszkańców terenów wiejskich oraz przedstawicieli samorządów. Do realizacji tak sformułowanego celu badań przygotowano ankiety, w których uwzględnione zostały powyższe problemy. Respondenci odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte. Ankiety były anonimowe i zostały rozdane uczestnikom konferencji organizowanych we wszystkich województwach w Polsce (po dwie konferencje w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim i po 1 w pozostałych 13 województwach). Łącznie wśród ponad 2000 uczestników spotkań zebrano 1282 ankiety, z których 1119 od mieszkańców wsi i 163 od przedstawicieli władz lokalnych.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Biogazownie – szansą dla rolnictwa i środowiska

ISBN: 978-83-937363-3-1

Data publikacji: 12.05.2016

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 58

Rodzaj materiału: Raport

Format: pdf

Opis

Celem badań ankietowych była identyfikacja wiedzy i określenie barier w rozwoju biogazowni wśród potencjalnych inwestorów, dostawców substratów, odbiorców produktów z instalacji, mieszkańców terenów wiejskich oraz przedstawicieli samorządów. Do realizacji tak sformułowanego celu badań przygotowano ankiety, w których uwzględnione zostały powyższe problemy. Respondenci odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte. Ankiety były anonimowe i zostały rozdane uczestnikom konferencji organizowanych we wszystkich województwach w Polsce (po dwie konferencje w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim i po 1 w pozostałych 13 województwach). Łącznie wśród ponad 2000 uczestników spotkań zebrano 1282 ankiety, z których 1119 od mieszkańców wsi i 163 od przedstawicieli władz lokalnych.
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród rolników, doradców rolnych i samorządowców na temat biogazowni
Odbiorcy:
doradcy rolni
mieszkańcy wsi
przedstawiciele samorządu terytorialnego
Tagi:

Inne publikacje z 2016

Polska Wieś 2016

ISBN: 978-83-7383-822-2

Liczba stron: 252

Wzorem poprzednich lat raport składa się z wyodrębnionych rozdziałów, z których każdy stanowi oddzielną całość, ale łącznie budują obraz współczesnej wsi i rolnictwa anno domini 2016. Rozdział pierwszy, autorstwa prof. J. Wilkina, stanowi syntezę wyników badań i analiz zaprezentowanych w poszczególnych rozdziałach przez uznanych badaczy problemów wsi i rolnictwa. W rozdziale drugim prof. I. Frenkel przedstawia sytuację demograficzną wsi na tle ludności kraju, ważnych przemian na rynku pracy i ruchów migracyjnych. W rozdziale trzecim dr B. Fedyszak-Radziejowska analizuje zmiany struktury społecznej i przedstawia główne problemy społeczne wsi na tle pozostałej ludności kraju, a także opisuje trudny proces budowy kapitału ludzkiego i społecznego na wsi. W rozdziale czwartym prof. W. Poczta i dr A. Baer-Nawrocka badają zmiany struktur rolnictwa. W rozdziale piątym dr I. Nurzyńska podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, kto głównie korzysta z integracji europejskiej na polskiej wsi. W kolejnym rozdziale prof. J. Zegar i dr B. Chmielewska badają źródła dochodów ludności wiejskiej, poziom zróżnicowania tych dochodów i zakres ubóstwa na obszarach wiejskich. W siódmym rozdziale podejmujemy dyskusję o systemie podatkowym i zabezpieczeniu społecznym na wsi. Prof. R. Przygodzka analizuje główne problemy i efekty tego systemu dla mieszkańców wsi i rolnictwa. Rozdział ósmy został poświęcony problematyce zmian klimatycznych i ich wpływie na polskie rolnictwo. W ostatnim rozdziale prof. J. Bart¬kowski przedstawia „mapę polityczną” wsi, analizując aktywność i preferencje wyborcze mieszkańców wsi na podstawie wyników czterech ostatnich wyborów: europejskich, samorządowych,prezydenckich i parlamentarnych.

Przeglądaj