Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej RODO) − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na uroczystość wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych” jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą na ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa (dalej „Fundacja”).

II. Inspektor Ochrony Danych

W Fundacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iodo@fdpa.org.pl; pod numerem telefonu 531 829 523; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez podanie ich przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na uroczystość wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych”.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu stworzenia imiennego wykazu osób biorących udział w uroczystości wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych”, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w formularzu zgłoszeniowym. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 V. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia realizacji ww. wydarzenia, jego ewaluacji i sprawozdawczości z działań związanych z jego realizacją.

VII. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom z pomocą, których organizowane jest wydarzenie tj.: Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16 lub którym Fundacja  jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości udziału w uroczystości wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych”.

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.