Najważniejsze informacje o projekcie

pl

Najważniejsze informacje o projekcie

2 minuty read
Najważniejsze informacje o projekcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
Podmiot odpowiedzialny za treść materiałów: konsorcjum Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Instytutu Zootechniki PIB.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”
w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”, PROW 2014-2020.

 

 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Zootechniki PIB zastała wybrana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przetargu nieograniczonym na: „Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” do realizacji szkoleń dla doradców rolnych z zakresu „ Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian”. 

 

Cel główny operacji:

Celem głównym operacji jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych ze wszystkich województw, w zakresie wpływu rolnictwa na zmiany klimatu.

Grupa docelowa operacji:

Grupą docelową są osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów, zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Grupa docelowa to 780 doradców ( 90 z województwa mazowieckiego oraz 690 z innych województw).

Formy działań:

26 nieodpłatnych, dwudniowych szkoleń dla doradców rolnych i leśnych:

Pierwszego dnia przeprowadzone będą szkolenia teoretyczne w wymiarze 8 godzin obejmujące następujące tematy:

  • Zmiany klimatu wyzwanie naukowe, polityczne czy może praktyczne? Zagadnienia formalno-prawne, miejsce sektora rolnego w dyskusji nt. zmian klimatu.
  • Praktyki rolnicze ograniczające emisje gazów cieplarnianych w produkcji roślinnej.
  • Praktyki rolnicze ograniczające emisje gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej.
  • Adaptacja rolnictwa polskiego do zmian klimatu.
  • Wymiar ekonomiczny działań ograniczających emisję, i działań adaptacyjnych do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego.
  • Znaczenie instrumentów WPR w realizacji polityki klimatycznej w latach 2014-2020 oraz założenia po 2020. Źródła finansowania praktyk korzystnie oddziałujących na klimat

Drugiego dnia przeprowadzone zostaną wyjazdy studyjne do gospodarstw (8h), w których stosowane są następujące praktyki:

  • Poprawa technik aplikacji nawozów naturalnych/mineralnych.
  • Ograniczenie uprawy płużnej w praktyce rolniczej.
  • Praktyki ograniczające emisję w produkcji zwierzęcej.
  • Ochrona gleb i systemów hydrogenicznych.

Poprzedni artykuł Następny artykuł