ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2023 ROK

en

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2023 ROK

12.09.2023
3 minuty czytania

Zaproszenie

DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2023 ROK

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
 • Miejsce: siedziba Fundacji: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
 • Termin zakończenia badania: 31 marca 2024 r.
 • Termin przekazania sprawozdania z badania: do 15 kwietnia 2024 r.
 • Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 19 września 2023 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: fdpa@fdpa.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 228640390 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;
 • Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności;
 • Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;
 • Doświadczenie w audycie organizacji pozarządowych (proszę załączyć wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat) przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie;

 

Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”, najpóźniej do dnia 19 września 2023 r. w sekretariacie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa lub przesłać pocztą na adres Fundacji. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Fundacji.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert to 20 września 2023 r.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zniszczone bez otwierania. Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

DANE INFORMACYJNE DO WYCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI
ZA 2019 ROK

 

NAZWA:          FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

ADRES:            01-682 WARSZAWA, UL. GOMBROWICZA 19

NR NIP:           0000143832

NR KRS:           1130013295

STRONA INTERNETOWA:       https://www.fdpa.org.pl/

 

 L.p.

 WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK 2022

ROK 2021

1.

Suma bilansowa

   258 194 073,50 zł

   294 983 354,04 zł

2.

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

           806 430,74 zł

           606 931,62 zł

3.

Przychody z działalności gospodarczej

        7 239 098,44 zł

        8 119 125,53 zł

4.

Pozostałe przychody operacyjne

           354 209,96 zł

           824 676,99 zł

5.

Przychody finansowe

           860 525,81 zł

           262 093,01 zł

6.

Zysk netto

        2 990 203,39 zł

        4 157 440,94 zł

7.

Średnia miesięczna liczba dowodów księgowych

534

541

8.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku

27,5

28,6

9.

Liczba osób zatrudnionych w księgowości

3

3

 

PROPONOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA BADANIA:           31.03.2024 R.

Sprawozdania finansowe Fundacji poddawane są corocznie badaniu przez biegłego rewidenta, uzyskując opinię pozytywną.

Dane kontaktowe:

 • telefon: 22 964 03 90
 • e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł