ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2020 ROK

en

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2020 ROK

10.11.2020
3 minuty czytania

Zaproszenie

DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2020 ROK

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
 • Miejsce: siedziba Fundacji: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
 • Termin zakończenia badania: 31 marca 2021 r.
 • Termin przekazania sprawozdania z badania: do 15 kwietnia 2021 r.
 • Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 17 listopada 2020 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: fdpa@fdpa.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 228640390 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;
 • Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności;
 • Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;
 • Informacje o doświadczeniu w audycie organizacji pozarządowych (proszę załączyć wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat) przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie;
 • Informacje o doświadczeniu w audycie jednostek zajmujących się działalnością pożyczkową.

Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Oczekujemy osobistego i samodzielnego zaangażowania biegłego rewidenta w proces badania sprawozdania finansowego, w tym w szczególności że biegły rewident nie będzie oczekiwał od Fundacji wypełniania dokumentacji rewizyjnej biegłego rewidenta.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”, najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 r. w sekretariacie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa lub przesłać pocztą na adres Fundacji. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Fundacji.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do 20 grudnia 2020 roku.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zniszczone bez otwierania. Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

DANE INFORMACYJNE DO WYCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI
ZA 2019 ROK

NAZWA:       FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

ADRES:         01-682 WARSZAWA, UL. GOMBROWICZA 19

NR NIP:         1130013295

NR KRS:        0000143832

STRONA INTERNETOWA:            https://www.fdpa.org.pl/

 LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK 2019

ROK 2018

1.

Suma bilansowa

136 064 101,61 zł

119 645 706,18 zł

2.

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 368 863,40 zł

510 291,74 zł

3.

Przychody z działalności gospodarczej

6 727 522,15 zł

5 229 582,10 zł

4.

Pozostałe przychody operacyjne

201 221,60 zł

241 341,49 zł

5.

Przychody finansowe

329 335,77 zł

325 414,99 zł

6.

Zysk netto

2 320 330,62 zł

1 405 903,05 zł

7.

Średnia miesięczna liczba dowodów księgowych

523

476

8.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku

27,00

26,40

9.

Liczba osób zatrudnionych w księgowości

3

3

 

PROPONOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA BADANIA:           31.03.2021 R.

Sprawozdania finansowe Fundacji poddawane są corocznie badaniu przez biegłego rewidenta, uzyskując opinię pozytywną.

Dane kontaktowe:

 • telefon: 22 864 03 90
 • e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł