Akty prawne nt. wody

Akty prawne nt. wody

31.12.2016
4 minuty czytania

Prawo wodne

Znaczący wpływ na kształt gospodarki wodnej w Polsce wywarło Prawo wodne, które obowiązuje od 2001 r. Wprowadziło ono zarządzanie zasobami wodnymi, uwzględniające podział kraju na dorzecza i regiony wodne. Pozwoliło to na stworzenie systemu gospodarowania wodami w Polsce.

Projekt ustawy – Prawo wodne

Celem nowej ustawy – Prawo wodne jest zmiana systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej. Przewidziana jest również transpozycja dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/gospodarka-wodna/projekt-ustawy-prawo-wodne/

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

 Więcej informacji:

http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html

 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacja planów gospodarowania wodami przyjęte przez Radę Ministrów

Obowiązek sporządzenia planów wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) za opracowanie planów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na poziomie obszarów dorzeczy oraz dyrektorzy poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla regionów wodnych. Plany te zawierają w szczególności:

  • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego,
  • opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym (m in. konieczność ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej),
  • katalog działań służących osiągnięciu powyższych celów.

 

 

Rada Ministrów przyjęła 18 października  br. plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizację planów gospodarowania wodami.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) to dokumenty planistyczne opisujące aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierające katalog działań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych.

PZRP jest opracowane dla 3 obszarów dorzeczy - Odry, Wisły i Pregoły. 

 

Aktualizacja planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły, Ücker są dokumentami strategicznymi opisującymi  stan wód w Polsce, wyznaczają cele i zalecane zadania prowadzące do osiągniecia dobrego stanu wód.

APGW przedstawiają również listę inwestycji, które mogą pogorszyć stan wód, jednak są niezbędne dla rozwoju gospodarki i przewidują kompensację wpływu środowiskowego.

 

Przyjęte przez Radę Ministrów aPGW zawierają m.in. zaktualizowaną listę inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na stan wód w Polsce oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, które powinniśmy osiągnąć.

Przyjęcie aPGW przez Radę Ministrów pozwoli na uruchomienie środków finansowych przewidzianych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności UE na lata 2014-2020, które obejmują m.in. realizację działań związanych z gospodarką wodną/wodno-ściekową. Dokumenty te mają również znaczenie dla realizacji projektów związanych z gospodarką wodną oraz żeglugą śródlądową.

Szczegółowe plany, po publikacji w dzienniku ustaw, dostępne będą na stronach:

www.powodz.gov.pl

www.apgw.kzgw.gov.pl

 www.dziennikustaw.gov.pl

 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W celu zidentyfikowania potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej i wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, przygotowano Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) zatwierdzony został przez Rząd RP 16 grudnia 2003 r. Jego integralną częścią jest wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (Dz.U. 2014 poz. 995) powyżej 2000 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, które sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.

Rada Ministrów aktualizuje KPOŚK nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata.

Więcej informacji  na temat tych dokumentów na stronie http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

 

Niniejsza strona nie jest źródłem prawa może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł