EZŁ

Nagłówek zdjęcie

Nagłówek zdjęcie

Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa.

 

Podstawowe informacje o projekcie

Wprowadzenie

 

 

 

 „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa 


 Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa


Czas trwania projektu: 01.06.2022r- 31.10.2023 r.


Budżet projektu: 637 150,50 zł


Odbiorcy projektu:

Pracownicy naukowi jednostek badawczych, przedstawiciele administracji publicznej, w tym resortów rolnictwa, klimatu i środowiska (MRIRW, MI, MKiŚ,), instytucji kontrolujących gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne (ARiMR, GIOŚ, WIOŚ, PIORIN), samorządów terytorialnych różnych szczebli,  praktyków rolnictwa, w tym producentów rolnych, przedstawicieli izb rolniczych, związków i zrzeszeń producentów, reprezentantów ośrodków badawczych oraz doradztwa rolniczego. 


Opis projektu oraz jego cele:

Rolnictwo – ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wpływ na ekosystemy – odgrywa istotną rolę w pogłębianiu zmian klimatycznych. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), przedstawionych w raporcie inwentaryzacyjnym w 2021 r., udział rolnictwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej w ekwiwalencie CO2) w Polsce wynosi 8,4%. Jest on nieco niższy niż w wielu innych krajach europejskich, co ma związek z oparciem polskiej gospodarki na węglu i dominującym udziałem energetyki w całkowitej emisji. Należy jednak podkreślić, że rolnictwo w Polsce jest źródłem 30,7% krajowej emisji metanu i aż 80,1% krajowej emisji podtlenku azotu. 

Odpowiedzią UE na kryzys klimatyczny jest Europejski Zielony Ład, nowa kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarki i środowiska, której celem jest osiągnięcie przez Wspólnotę w 2050 r. neutralności klimatycznej. Kluczowym elementem EZŁ z perspektywy sektora rolnego są strategia „od pola do stołu” i strategia „na rzecz bioróżnorodności”. Główny celem realizacji strategii jest zagwarantowanie wszystkim Europejczykom świeżej i bezpiecznej żywności, wytwarzanej z zastosowaniem zrównoważonych praktyk

Przełożenie ww. celu  na działania administracyjne wymaga gruntownej analizy problematyki z jednoczesnym opracowaniem optymalnych propozycji rozwiązań. 

Przedmiotem projektu jest powołanie zespołu eksperckiego i organizacja jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, w celu integracji środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).


Celem powołania zespołu i jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, jest integracja środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ.  

Cele szczegółowe 

  • Opracowanie 5 publikacji, będących kompendium wiedzy i doświadczeń na temat 5 wybranych obszarów rolnictwa w aspekcie ich dostosowania do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ, oraz barier i ograniczeń zidentyfikowanych w ich wdrożeniu
  • Upowszechnienie wiedzy opracowanej przez zespół, w zakresie praktycznego przełożenia środowiskowych i klimatycznych aspektów EZŁ na praktykę rolniczą,  które mogą być podstawą do podjęcia decyzji o przyszłych kierunkach działań administracyjnych.  

Tematy seminariów

  1. Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE.
  2. Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalne.
  3. Inteligentne rolnictwo –stan obecny i perspektywy.
  4. Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki.
  5. Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej.

 

Dodatkowy partner KSOW:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt/ linki do stron partnera:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

m.szymanska@fdpa.org.pl 

k.witeska@fdpa.org.pl

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 

 

Zrealizowane działania:

 

W dniach 26-27 września 2022r. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała seminarium pn. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej” w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” finansowanego ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023. 

Seminarium odbyło się w Koprzywnicy (woj. Pomorskie) i uczestniczyło w nim 28 osób, w tym przedstawiciele: MRiRW, MKiŚ, GIOŚ, KOWR, Urzędów Marszałkowskich, lokalnych przedstawicieli samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, rolników, przedsiębiorców rolnych, Izb Rolniczych, organizacji wspierających zrównoważona produkcje rolniczą.   

 Działalność rolnicza jest jednym z głównych czynników negatywnie oddziaływujących na zasoby przyrodnicze Ziemi. Presja rolnicza przyczynia się do zanieczyszczenia wód, degradacji gleby a także utratę siedlisk i spadek bioróżnorodności.  Wszystkie te aspekty kojarzone są w pierwszej kolejności z konsekwencjami funkcjonowania tzw. ferm przemysłowych o wysokiej intensywności, skali i koncentracji produkcji. Intensywna produkcja zwierzęca – chów przemysłowy - to rodzaj rolnictwa intensywnego, polegający na maksymalizacji wielkości produkcji, przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów w szczególności kosztów jednostkowych.  

Europejski Zielony Ład wraz ze strategią „od pola do stołu” nakreślają nowy kierunek rozwoju nie tylko produkcji zwierzęcej, ale całego rolnictwa.  Europejska gospodarka nie może już być oparta na modelu liniowym z ciągłym wzrostem i powiększającym się zużyciem zasobów oraz odpadów. Stąd dążyć należy do nowego modelu jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Dlatego przed rolnictwem postawiono do realizacji szereg celów, jakimi są osiągnięcie niskoemisyjności oraz mitygacja zmian klimatu, ograniczenie zużycia nawozów azotowych, fosforowych oraz środków ochrony roślin, ograniczenie zużycia środków bakteriobójczych, ochronę bioróżnorodności i poprawę dobrostanu zwierząt. Uczestnicy seminarium mieli możliwość przedyskutowania ww. Kwestii, w tym stopnia przygotowania polskiego rolnictwa na wyzwania EZŁ. Wprowadzenie tych założeń może spowodować w ich ocenie m.in. spadek plonów i zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego. Uczestnicy seminarium mieli także okazję odwiedzenia przedsiębiorstwa Goodvalley w Przechlewie, które z powodzeniem prowadzi zrównoważoną produkcję –od pola do stołu - począwszy od  chowu w zgodzie z dobrymi praktykami, po zrównoważoną produkcję rolną przyjazną klimatowi. 

W dniach 12-13 października 2022r.  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała seminarium pn. „Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalne” w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa” finansowanego ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Seminarium odbyło się w Komborni (woj. podkarpackie) i uczestniczyło w nim 33 osoby, w tym przedstawiciele: MRiRW, ARIMR, KOWR, Urzędów Marszałkowskich woj. Podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego, lokalnych przedstawicieli samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, rolników, przedsiębiorców rolnych, Izb Rolniczych, organizacji wspierających zrównoważoną produkcję rolniczą. 

 

Wystąpienia w części plenarnej seminarium zwracały uwagę na specyfikę obszarów górzystych, w tym górskich i pogórskich, skupiając się głównie na Karpatach Polskich. Tereny górskie zaliczane są w waloryzacji i delimitacji instytucjonalnej, w tym zarówno krajowej jak Unii Europejskiej do obszarów problemowych pod względem uwarunkowań klimatycznych, glebowych, ukształtowania terenu, ale także z przyczyn historycznych i nieadekwatnych do potrzeb regionów reform gospodarczych. Do kluczowych ekonomiczno-rolniczych problemów gospodarowania na obszarach górzystych zaliczano dezagraryzację w wymiarze produkcyjnym, ekonomicznym i społecznym, w tym kulturowym. Jej częścią jest dezanimalizacja czyli porzucanie chowu inwentarza trawożernego (bydła, owiec i kóz), która ma następstwa ekologiczne, redukujące bioróżnorodność oraz powoduje  istotne zmiany w krajobrazie kulturowym. Rozdrobnienie gospodarstw i pól, stanowiące problem strukturalny, wymusza na rolnikach dywersyfikację źródeł dochodów i szukanie obszarów traktowanych dotąd jako niszowe jak np. uprawa ziół, produkcja miodu, uprawa winorośli, czy usługi ekosystemowe. Procesy te potwierdziły się w prezentacjach konkretnych działalności odwiedzanych drugiego dnia seminarium oraz towarzyszących im dyskusjach. Odwiedzono gospodarstwo agroturystyczne „Siedlisko Zakucie” prowadzące pasiekę i produkcję miodu, oraz hodowlę danieli, Fundację wspierania bioróżnorodności HORB biorącą udział w Programie Naturalny wypas podkarpacki, Spółdzielnię socjalną „Mądra koza” prowadzącą hodowlę kóz i przetwórstwo mleka koziego. Ciekawym elementem było wystąpienie przedstawiciela Magurskiego Parku Narodowego na temat czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych w Magurskim Parku Narodowego, oraz wizyta w „Winnicy Widokowej”, która oprócz produkcji wina wpisuje się w rozwijający się kierunek tzw. enoturystyki.

 

W rekomendacjach zwrócono (m.in.) uwagę na potrzebę dopasowania interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zawartych w Planie Strategicznym do potrzeb rolnictwa obszarów górzystych i apelowano o wykorzystanie doświadczeń płynących z projektów realizowanych w Europie, licznie przytoczonych w pierwszym dniu seminarium.

 

 

Stopka

 

 

 

Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cele KSOW
Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.