Informacje dotyczące danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych

{[description]}

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowna Pani/Panie, Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej: „RODO”, miło nam poinformować, co następuje:
 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, NIP: 1130013295, REGON: 001387892, KRS: 0000143832, www.fdpa.org.pl, zwanej dalej: „Administratorem”. Na mocy Umowy zawartej przez Administratora z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, rejestruje się Pani/Pan na stronie www.fdpa.org.pl/szkolenia-dla-doradcow-rolnych, celem wzięcia udziału w Projekcie.

 1. Jak i z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

      Administrator wyznaczył u siebie Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować  pod adresem e-mail: iodo@fdpa.org.pl, pod nr tel.: 531-829-523 lub listownie na adres pocztowy Administratora: Inspektor Ochrony Danych - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

 1. Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy i skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

      Pani/Pana dane osobowe tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa reprezentowanego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku z zamiarem wzięcia przez Panią/Pana udziału w realizowanym przez Administratora wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego projekcie pod nazwą „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” zwanego dalej „Projektem”, na podstawie umowy  zawartej przez Administratora z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w charakterze doradcy rolnego w ramach Projektu.

 1. Jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

      Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z uczestnictwem w Projekcie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest: organizacja i przeprowadzenie Projektu, obowiązki sprawozdawcze, kontrolne, audytowe i archiwalne nałożone na Administratora w ramach Projektu,  dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń w ramach Projektu.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania Projektu i przedawnienia się roszczeń ale nie dłużej niż do 31.12.2026r, w którym to okresie Administrator zobowiązany jest do zachowania Pani/Pana danych do udokumentowania realizacji przez niego Projektu i poddania się czynnościom kontrolnym i audytowym w ramach Projektu.

 1. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

      Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w szczególności:

- Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, który w naszym imieniu zbiera Pani/Pana dane osobowe, i który na zlecenie Administratora realizuje Projekt,

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp.,

- Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- innym organom administracji publicznej w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.         

 1. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach obowiązujących w RODO, do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie dopuszczonym prawem,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw można wnieść w odniesieniu do przetwarzania danych opartego na przesłance prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod adresami Administratora wskazanymi w ust. 2 powyżej.

 1. Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator  nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu przez Administratora.

 1. Czy musi Pani/Pan podawać nam swoje dane osobowe?

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust.3 powyżej jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub usunięcie spowoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w Projekcie w charakterze wskazanym w ust.3 powyżej.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.