Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Zdjęcie

Zdjecie

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

 

 

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 

 

 

Termin realizacji lipiec 2022 – sierpnia 2023.

Projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół rolniczych.

Cel projektu: zwiększenie udziału młodych rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli ze szkól rolniczych z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, w szczególności zwiększenie jej dostępności, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz promowanie działań mitygujących i adaptujących do zmian klimatu

Planowane działania:

 1. Opracowanie poradnika pt. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” w nakładzie 5 000 egz. i wysyłka do 200 podmiotów edukacyjnych (szkół rolniczych, bibliotek i KCER).
 2. Konferencja dla 50 nauczycieli ze szkół rolniczych pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”
 3. Konkurs filmowy dla uczniów pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”
 4. Szkolenie pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” dla 60 uczniów szkół rolniczych połączone z wizytami we wzorcowych gospodarstwach rolnych.

 

Wyniki konkursu filmowego

Dnia 22 maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu filmowego pn. Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa pn. „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” i realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

 

W odpowiedzi na konkurs otrzymaliśmy 13 prac, które zostały przygotowane przez pięcioosobowe zespoły ze szkół kształcących w zawodach rolniczych.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i trud, który włożyli w przygotowanie filmów.

  

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000 - lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim z filmem pt. Rolnictwo Przyszłości

Drugie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku z filmem Problem praktyki rolniczej oraz uczniowie Technikum nr 2 w Chojnicach z filmem Płynne złoto

 

LISTA RANKINGOWA

 Prace konkursowe

Zrealizowane działania

Zrealizowane działania:

LISTA RANKINGOWA

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie pod nazwą „DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE, A OCHRONA WÓD”.

Konkurs rozpocznie się 1.03.2023 r. i zakończy się 15.05.2023 r.

Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą 5 osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 15 maja do godziny 14.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora):

 • film na CD/DVD/PENDRIVE
 • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu i recenzję filmu dokonaną przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.
 • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
 • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.

Kategorie filmów:

I kategoria dobre praktyki rolnicze, które pozytywnie wpływają na:

 • ograniczenie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych,
 • oszczędzanie wody w gospodarstwie rolnym,
 • wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym,
 • retencjonowanie wody w glebie i w krajobrazie rolniczym

II kategoria rolnictwo przyszłości – Jak zmieni się rolnictwo pod wpływem zmian klimatu?

III kategoria Konsument przyszłości – Jak globalne ocieplenie wpłynie na naszą świadomość konsumencką i jak to zmieni nasze nawyki żywieniowe?

 

Kryteria oceny, które zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie materiału filmowego:

 • Zawartość merytoryczna filmu (10 pkt.)
 • Sposób zaprezentowania treści (10 pkt.)
 • Jakość i profesjonalizm wykonania (10 pkt.)
 • Pomysłowość (10 pkt.)
 • Walory edukacyjne (10 pkt.)

W konkursie przewidziano przyznanie takich samych nagród za zdobycie przez Grupy uczniów kolejnych 6 miejsc z najwyższą liczbą punktów, w postaci:

 • elektronicznego zegarka z opcją krokomierza, pogodynki, pulsometru dla każdego członka zwycięskiej Grupy uczniów,
 • 3 dniowy wyjazd szkoleniowy pn. Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód dla każdego członka zwycięskiej Grupy uczniów oraz dodatkowo dla 5 uczniów (wskazanych przez daną szkołę) z każdej szkoły, z której pochodzi zwycięska Grupa uczniów, który odbędzie się w czerwcu 2023 r., po uzgodnieniu terminu ze szkołami.

 

Dokumnety do pobrania:

Regulamin konkursu - po zmianach

Zmiany z dn. 20.04.2023. Zmiany dotyczą przedłużenia okresu składania prac konkursowych do dnia 15 maja 2023 do godziny 14 (decyduje data wpływu)

Publikacja listy rankingowej wyznaczono nie później niż 22.05.2023.

Regulamin konkursu - archiwalny

Formularz zgłoszeniowy

Zgody i oświadczenia

 

Relacja z konferencji:

W dniach 9 - 10 marca 2023 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała konferencje pn. ,,Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu”, w ramach realizowanej operacji pn. ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” finansowanego ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Konferencja odbyła się w Hotelu IBIS Centrum w Warszawie i uczestniczyło w niej 50 nauczycieli ze szkół rolniczych z całej Polski, przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Europejskiego Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Krakowie.

Pierwszego dnia konferencji omówiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu i wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo. Pani Anna Klisowska z MRiRW poruszyła temat edukacji młodych rolników w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz polityk krajowych i europejskich. Pani Katarzyna Izydorczyk z ERCE PAN w Łodzi przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z zasobami wodnymi w Polsce i koniecznością ich ochrony. Prof. dr hab. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu objaśnił rolę rolnika w ochronie zasobów wodnych i różnorodności biologicznej. Na zakończenie części wykładowej Marek Rudziński z KCER w Brwinowie szczegółowo omówił wyzwania związane z procesem nauczania młodych rolników i koniecznością wprowadzenia pilnych zmian w programach nauczania. W części warsztatowej nauczyciele w dwóch 25-cio osobowych grupach razem z naszymi ekspertami pracowali nad stworzeniem gotowych rozwiązań, które można wykorzystać w procesie kształcenia młodych rolników w obszarach związanych z tematyką ochrony środowiska i działaniami adaptacyjnymi, a także racjonalnego gospodarowania wodami w rolnictwie.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji zapoznali się z metodami racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym. Prof. dr hab. Tomasz Piechota oraz dr Wojciech Krawczyk zaprezentowali nauczycielom dobre praktyki rolnicze zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych. Dr hab. Grzegorz Dziubanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego omówił wpływ zanieczyszczenia wód na zdrowie człowieka. W dalszej części wykładów nasi eksperci przedstawili sposoby ograniczenia zanieczyszczeń wód poprzez zastosowanie rozwiązań ekohydrologicznych opartych na przyrodzie oraz metody zagospodarowania wód opadowych i sposoby poprawy retencji wodnej w glebie.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia uczestnicy dużo czasu poświęcili na dyskusję. Nauczyciele zwrócili uwagę na brak odpowiednich materiałów edukacyjnych, które mogliby wykorzystać w procesie nauczania. Przedstawiciele KCER w Brwinowie zwrócili uwagę, na konieczność stałego dokształcania się przez nauczycieli i przemyślanego doboru materiałów edukacyjnych. Przedstawiciele młodego pokolenia, którzy obecnie kształcą się w szkołach rolniczych (i nie tylko) wymagają innego sposobu przekazywania wiedzy. W procesie edukacji należy stosować nowoczesne narzędzia edukacyjne i formy dopasowane do potrzeb i upodobań uczniów.

PROGRAM

Materiały konferencyjne

Prezentacje do pobrania

  

 

 

 

 

 

 

stopka

 

Priorytet PROW 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Temat 7: Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich