Relacja ze szkolenia ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zamian klimatu dla 60 uczniów ze szkół rolniczych”

en

Relacja ze szkolenia ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zamian klimatu dla 60 uczniów ze szkół rolniczych”

11.07.2023
5 minut czytania

W dniach 13-15 czerwca 2023 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie pn. ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zamian klimatu dla 60 uczniów ze szkół rolniczych”. Wcześniej uczniowie wzięli udział w konkursie filmowym pn. ,,Dobre praktyki rolnicze a ochrona wód”, w którym 3-dniowy wyjazd edukacyjny stanowił nagrodę.

Pierwszego dnia szkolenie rozpoczęło się o godzinie 12:00. Uczniowie zostali podzieleni na grupy 30 osobowe, szkolenie odbywało się równolegle w dwóch salach.

Na początku zajęć koordynatorka zaprezentowała projekt ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zamian klimatu” i omówiła zrealizowane działania: opracowaną publikację, konferencję dla nauczycieli, konkurs filmowy oraz szkolenie dla uczniów.

Szkolenie rozpoczęło się od tematu ,,Zmiany klimatu, a rolnictwo”. Zajęcia poprowadził dr Wojciech Krawczyk z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg informacji na temat zmian klimatu odnoszących się do rolnictwa, m. in.:

 • Jakie wyzwania niosą ze sobą zmiany klimatyczne dla rolnictwa?
 • Definicje zmian klimatu.
 • Europejski Zielony Ład – Strategia Neutralności Klimatycznej.
 • Jak zmiany klimatu wpływają na rolnictwo?
 • Jakie należy podejmować działania w rolnictwie w celu zapobiegania zmianom klimatu?

Kolejnym tematem zajęć były ,,Zasoby wodne i ich dostępność”. Szkolenie poprowadził dr Zbigniew Kaczkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas zajęć uczniowie mogli się dowiedzieć:

 • Czym są zasoby wodne?
 • Czym jest i jak wygląda cykl hydrologiczny?
 • Jaka jest dostępność wody na świecie i w Polce?
 • Gdzie i dlaczego występują niedobory wody?

Następnym obszarem tematycznym poruszonym na szkoleniu była ,,Ochrona wód wobec nowych wyzwań klimatycznych”. Zajęcia poprowadziła dr Agnieszka Bednarek z Uniwersytetu Łódzkiego. Omówione zostały kwestie związane z:

 • antropogenicznymi skutkami zmian klimatu,
 • gospodarowaniem wody,
 • procesem eutrofizacji,
 • wpływem zmian klimatu na rolnictwo,
 • czynnikami sprzyjającymi suszy,
 • zapobieganiem suszy,
 • retencją wody na obszarach rolniczych.

Doktor Zbigniew Kaczkowski poprowadził część szkolenia z zakresu ,,Wody opadowej jako naturalny zasób wody”. Młodzieży zostały przekazane podstawowe informacje na temat opadów atmosferycznych i zachodzących zjawisk z udziałem wody. Omówione zostały kategorie podatności gleb na suszę rolniczą w Polsce. Uczniowie mogli dowiedzieć się o wielkości i rozkładzie opadów w kraju, a także o procesie ewapotranspiracji i bilansie wody. Ekspert zwrócił uwagę uczniów na czynniki kształtujące opady.

Kolejna część szkolenia poświęcona była tematom związanym z zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym i ochroną wód w rolnictwie. Temat ,,Zagrożenia dla ostoi bioróżnorodności  w środowisku lądowym i wodnym”, zaprezentowała Katarzyna Krakowska, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Podczas zajęć ekspertka wyjaśniła młodzieży, czym jest bioróżnorodność i jak ważne dla ekosystemu jest jej zachowanie. Omówiła elementy ostoi bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Wskazała jakie zagrożenie dla bioróżnorodności niesie ze sobą intensyfikacja rolnictwa. Przypomniane zostały uczniom zależności pokarmowe pomiędzy organizmami. Ekspertka wraz z uczniami omówiła poszczególne działania rolników wpływające negatywnie na zachowanie bioróżnorodności. Część zajęć została także poświęcona gatunkom inwazyjnym i walce z ich rozprzestrzenianiem.

Ostatni wykład pierwszego dnia szkoleniowego dotyczył ,,Roli rolnika w ochronie zasobów wodnych i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt”, który został poprowadzony przez Pana Marka Krysztoforskiego, przedstawiciela Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Podczas tych zajęć, poruszonych zostało bardzo wiele obszarów tematycznych, którym towarzyszyły dyskusje:

 • Susza
 • Czy rzeczywiście mamy problem z suszą?
 • Susza w moim gospodarstwie?
 • Jak z nią walczyć?
 • Strategie walczenia z suszą.
 • Reedukacja strat wody.
 • Zwiększenie pojemności wody.
 • Eutrofizacja
 • Źródła skarżenia wód występujące w gospodarstwach
 • Erozja gleby
 • Tworzenie stref buforowych, jako działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń
 • Nawożenie precyzyjne
 • Uprawa konserwująca
 • Po czym poznać ubożenie bioróżnorodności
 • Działania zmierzające do zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym
 • Związek rolnictwa z bioróżnorodnością.

W drugim dniu szkolenia zaplanowano wizyty w dwóch gospodarstwach rolnych. Pierwszym z nich było gospodarstwo prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Drugim odwiedzonym przez młodzież miejscem było Gospodarstwo premakulturowe Dolina Mgieł w Gapinie.

Gospodarze opowiedzieli o prowadzonych przez nich gospodarstwach, rodzaju prowadzonej działalności i omówili stosowane przez siebie dobre praktyki rolnicze:

 • zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych
 • racjonalnego gospodarowania wodą
 • zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym

W trzecim dniu szkolenie zostało podzielone na dwa działy tematyczne:

I Ograniczanie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych

II Gromadzenie i gospodarowanie deszczówki

Pierwszą część poprowadzili dr hab. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert z zakresu produkcji roślinnej oraz dr Wojciech Krawczyk, ekspert z zakresu produkcji zwierzęcej.

Podczas zajęć dedykowanych dobrym praktykom rolniczym zmierzającym do ograniczenia zanieczyszczeń w produkcji roślinnej młodzież mogła usłyszeć m. in. o:

 • negatywnym wpływie rolnictwa na jakość wody,
 • sposobach ograniczania zanieczyszczeń,
 • dobrych praktykach rolniczych,
 • rolnictwie precyzyjnym,
 • rolnictwie konserwującym,
 • rolnictwie ekologicznym.

Wykład dotyczący ograniczania zanieczyszczeń rolniczych w produkcji zwierzęcej w dużej mierze skupił się na dobrych praktykach zapobiegających wymywaniu związków azotu i fosforu do wód powierzchniowych i głębinowych. W ramach tych zajęć omówiono:

 • właściwe przechowywanie obornika na płycie,
 • właściwe przechowywanie obornika na tzw. pryzmie tymczasowej,
 • właściwe przechowywanie gnojówki i gnojowicy w zbiornikach,
 • właściwe przechowywanie kiszonek,
 • aplikowanie doglebowe gnojówki i gnojowicy,
 • praktyki żywieniowe stosowane w celu redukcji zawartości azotu w odchodach wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, pozwalające na zmniejszenie strat azotu podczas przechowywania i aplikowania obornika i gnojowicy.

W drugim bloku tematycznym dotyczącym gospodarowania wody dr Zbigniew Kaczkowski mówił o zasobach wodnych i potencjalnych obszarach oddziaływania oraz o celu realizacji przedsięwzięć i inwestycjach służących racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych. Podzielił on takie działania na dwie grupy ze względu na ich skalę na działania wielokaskadowe  i działania małej skali, a następnie je omówił prezentując konkretne rozwiązania. Na koniec zajęć ekspert wraz z uczniami obejrzeli rozwiązania zrealizowane przez obiekt, w którym odbywało się szkolenie.

Na koniec szkolenia zaplanowane zostały zajęcia pn. ,,Dobre praktyki dla zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych”. Dr Agnieszka Bednarek omówiła:

 • na czym polega mała retencja,
 • czynniki naturalne kształtujące małą retencję,
 • czynniki antropogeniczne kształtujące małą retencję,
 • formy retencji,
 • rozwiązania oparte na przyrodzie, które ograniczają zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych
 • przykłady małej retencji w terenie.

Podczas szkolenia zaprezentowano zwycięskie filmy z konkursu filmowego ,,Dobre praktyki, a ochrona wód”, realizowanego w ramach niniejszego projektu, a także wręczono laureatom nagrody w postaci opasek sportowych Xiaomi Band 7 oraz dyplomy.

 

Materiały szkoleniowe i prezentacje do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł