Materiały z konferencji pt. "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

en

Materiały z konferencji pt. "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji pt. " Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

07.03.2017
3 minuty czytania

28 lutego 2017 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa konferencja pt.: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Jest ona częścią projektu  współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polska jest krajem stosunkowo ubogim w zasoby wodne, które cechuje duża zmienność czasowa i terytorialna. Skutkuje to powodziami, podtopieniami i okresami suszy hydrologicznej. Ponadto, stan naszych rezerw wodnych oceniany jest jako umiarkowany (45%) lub słaby, albo zły (ponad 20%). Rolnictwo, obok przemysłu, jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od dostępności wody. Jest także jedną z branż odpowiedzialnych za jakość zasobów wodnych. FDPA przeprowadziła badania wśród wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Na 2173 zaproszenia do wypełnienia ankiety, odpowiedziało ponad 500 gmin. Pomimo, iż prawie 82% respondentów wskazało, że w ich gminach funkcjonują centralne oczyszczalnie, to równocześnie w 86%  gmin ich mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.  Zapewne stanowi to jedną z przyczyn, że aż 50-60% ogólnej ilości azotu i 30-40% ogólnej ilości fosforu odprowadzanych wodami z terenu Polski do Bałtyku jest pochodzenia rolniczego. Ma to znaczący wpływ nie tylko na jakość wód podziemnych lecz przede wszystkim odpowiada za eutrofizację i degradację wód powierzchniowych. Widocznymi konsekwencjami gwałtownej eutrofizacji wód jest pogorszenie się jej właściwości organoleptycznych, masowe zakwity sinic, w tym również ich gatunków uwalniających do wód silne toksyny, groźne dla ludzi i zwierząt.

Postępujące zmiany klimatyczne i nałożone na Polskę zobowiązania międzynarodowe wymuszają pilną potrzebę ochrony istniejących zasobów wodnych. Podstawą działań ochronnych na szczeblu gminy winna być znajomość  zarówno wielkości dostępnych zasobów wodnych, jak również aktualnego stanu ich jakości. Tymczasem badanie FDPA wskazuje, że w 63,12%  gmin tego typu wiedza, podobnie jak świadomość konieczności ochrony i racjonalnego korzystania z wody, jest niedostateczna. Ponad 70% badanych wskazało, że w ostatnich 10 latach wystąpiły na ich terenie susze lub powodzie, a zaledwie 4,13% gmin posiada  plan gospodarowania zasobami wodnymi.

Konferencja była więc okazją do uświadomienia jej uczestnikom, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań międzynarodowych istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie  skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych.  Wymaga to zaangażowania instytucji odpowiadających za kształtowanie i realizację gospodarki wodnej i wodno-ściekowej na  wszystkich szczeblach, jak również działań edukujących użytkowników w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

 Uczestnicy mieli także możliwość poznania  innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na wsi i zagospodarowania wód opadowych, jak również nowych metod ochrony wód powierzchniowych i ekosystemów.

Wśród zaproszonych gości i panelistów znaleźli się oprócz naukowców, przedstawicieli instytucji i ministerstw odpowiadających za gospodarkę wodną i wodno-ściekową, także przedstawiciele gmin (zwłaszcza wiejskich i miejsko- wiejskich), urzędów marszałkowskich, parków narodowych, doradcy rolni , organizacje pozarządowe.

Videorelacja

Część 1

Część 2

Część 3

Prezentacje z konferencji:

Prezentacja wstępna

Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych

Zobowiązania międzynarodowe i krajowe

Innowacyjne technologie - wód powierzchniowych

Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-sciekowej

Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych

W najbliższym czasie zamieścimy podsumowanie i wnioski z konferencji. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

   


Poprzedni artykuł Następny artykuł