Zaproszenie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Zaproszenie

DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2019 ROK

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
 • Miejsce: siedziba Fundacji: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
 • Termin zakończenia badania: 31 marca 2020 r.
 • Termin przekazania sprawozdania z badania: do 15 kwietnia 2020 r.
 • Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać w dniach od ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 30 września 2019 r., kontaktując się drogą elektroniczną - adres: fdpa@fdpa.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 228640390 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;
 • Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności;
 • Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta;
 • Doświadczenie w audycie organizacji pozarządowych (proszę załączyć wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat) przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie;

 

Oferty niespełniające warunków wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”, najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa lub przesłać pocztą na adres Fundacji. W przypadku przesłania oferty pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Fundacji.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do końca października 2019 roku.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zniszczone bez otwierania. Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

DANE INFORMACYJNE DO WYCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI
ZA 2019 ROK

 

NAZWA:          FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

ADRES:            01-682 WARSZAWA, UL. GOMBROWICZA 19

NR NIP:           0000143832

NR KRS:           1130013295

STRONA INTERNETOWA:       http://www.fdpa.org.pl/

 

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK 2017

ROK 2018

1.

Suma bilansowa

95.371.907,98 zł

119.645.706,18 zł

2.

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

449.895,81 zł

510.291,74 zł

3.

Przychody z działalności gospodarczej

4.383.646,27 zł

5.229.582,10 zł

4.

Pozostałe przychody operacyjne

117.743,87 zł

241.341,49 zł

5.

Przychody finansowe

427.599,92 zł

325.414,99 zł

6.

Zysk netto

725.588,86 zł

1.405.903,05 zł

7.

Średnia miesięczna liczba dowodów księgowych

428

476

8.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku

27,00

26,40

9.

Liczba osób zatrudnionych w księgowości

3

3

 

PROPONOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA BADANIA:           31.03.2020 R.

Sprawozdania finansowe Fundacji poddawane są corocznie badaniu przez biegłego rewidenta, uzyskując opinię pozytywną.

Dane kontaktowe:

 • telefon: 22 964 03 90
 • e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.