Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dokument ten wprowadza kilka zmian a najważniejszą z punktu widzenia rolnika jest zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor  ureazy albo powłokę biodegradowalną. Zakaz ten obowiązuje od 1 sierpnia 2021. Zmiany kierowane są, tym że nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Wraz z wprowadzeniem ustawy, organem notyfikującym w Polsce, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych, będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Do wyznaczenia takiego organu zobowiązują przepisy unijne.

Ogłoszona ustawa dotyczy także przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).