Strona główna

Strona główna

Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym
Bioróżnorodność <br/>w krajobrazie rolniczym

Bioróżnorodność
w krajobrazie rolniczym

Bioróżnorodność <br/>w krajobrazie rolniczym

Bioróżnorodność
w krajobrazie rolniczym

Bioróżnorodność <br/>w krajobrazie rolniczym

Bioróżnorodność
w krajobrazie rolniczym

Przewin Mouse
O projekcie
O projekcie

Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym

Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym

Geneza

Założeniem projektu jest wypracowanie i pilotażowe przetestowanie nauczania w zakresie zrównoważonego rolnictwa w formie warsztatów terenowych, prowadzenie badań terenowych, konkursów i publikacji popularyzujących zagadnienia ochrony bioróżnorodności, jakości wód, promocji dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa, gospodarowania przestrzenią i krajobrazem rolniczym.

Geneza

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwszy, pilotażowy ale również kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Działania skoncentrowane są na edukacji ekologicznej uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych.

Edukacja

Projekt obejmie trzy zakresy tematyczne, pośród których znajdują się: przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy; wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na jakość wód i środowisko glebowe; działania ograniczające straty azotu i fosforu do środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej pod kątem ochrony bioróżnorodności.

Edukacja
Mapa
Projekty

Sprawdź ma mapie

Kontakt

Skontaktuj się z nami