O nas

O nas

O nas

O nas

PrzewinMouse
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) już od 31 lat wspiera zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Misja tej jednej z najstarszych i najprężniej działających organizacji pozarządowych w Polsce skupia się wokół promocji i wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnieniu równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży. Aktywność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jest realizowana m.in. poprzez działalność pożyczkową na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich, programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Fundacja podejmuje liczne inicjatywy promujące zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, uwzgledniający ochronę środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę zasobami. Realizowane przez FDPA projekty koncentrują się wokół tematów adaptacji do zmian klimatu, promocji odnawialnych źródeł energii, ochrony i kształtowania zasobów wodnych na terenach wiejskich oraz zasobooszczędnej gospodarki. Projekty te służą podnoszeniu świadomości rolników i mieszkańców wsi, ale również pomagają lokalnym społecznościom w rozwiązywaniu konkretnych problemów środowiskowych i wzmacniają ich zaangażowanie na rzecz wspólnych inicjatyw.

FDPA prowadzi również działalność edukacyjno-informacyjną, wspiera wysiłki wielu instytucji oświatowych i badawczych oraz współpracuje z instytucjami doradczymi wspierającymi rolników i mieszkańców wsi. Współpraca ze środowiskiem naukowym oraz angażowanie się w debaty na temat najbardziej istotnych i aktualnych zjawisk zaowocowała szeregiem niezwykle cenionych publikacji. Najbardziej znaną pozycją jest wydawany co dwa lata „Raport o stanie wsi – Polska Wieś”, który zapoczątkował wiele dyskusji na temat kondycji rolnictwa i problemów polskiej wsi. W minionym roku pojawiła się jubileuszowa, X edycja opracowania.

Od 2009 roku Fundacja jest organizatorem konkursu „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”, którego celem jest m.in. promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Konkurs posiada już wieloletnią tradycję – w tym roku została ogłoszona XI edycja. Tym projektem wspieramy wysiłki tych, którzy wskazują istotna rolę obszarów wiejskich w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego. Konkurs jest również szansą na promowanie młodych naukowców zajmujących się tematyką wartości kulturowych polskiej wsi.

Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez sześć biur terenowych w Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie), Płocku, Radomiu i Siedlcach (woj. mazowieckie), Nowym Sączu (woj. małopolskie) i Zambrowie (woj. podlaskie) oraz siedzibę główną w Warszawie.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.fdpa.org.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jest jednostką organizacyjną państwowej osoby prawnej Wody Polskie i działa na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Zadania RZGW w Warszawie reguluje art. 240 ustawy Prawo wodne, są to m.in.:

 • koordynacja realizacji inwestycji w regionach wodnych i planowanie utrzymywania wód i śródlądowych dróg wodnych
 • ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi)
 • zarządzanie zasobami wodnymi (powierzchniowymi i podziemnymi)
 • realizacja działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami
 • wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących i gruntów pokrytych wodami
 • gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego
 • kontrola gospodarowania wodami
 • wykonywanie uprawnień właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego
 • prowadzenie spraw dotyczących zgód wodnoprawnych

Szczegółowe informacje: https://warszawa.rzgw.gov.pl/o-nas

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

 

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/545/12 z 25 września 2012 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego powołana została z dniem 1 stycznia 2013 roku wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” poprzez połączenie następujących jednostek:

 • Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
 • Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
 • Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
 • Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2012 roku przestała funkcjonować Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jako samodzielna jednostka organizacyjna i stała się „Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” wchodzącym w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego został Hieronim Andrzejewski.

Szczegółowe informacje: https://parkilodzkie.pl/