Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

en

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

11.05.2016
3 minuty czytania

Inicjatywa: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną”
Pomysłodawca: dr Krzysztof Jóźwiakowski
Lokalizacja: Poizdów, Zespół Szkół
Termin realizacji: 07/2015-11/2016

Opis napotkanego problemu: Jednym z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kock, który nigdy nie zostanie podłączony do zbiorowej kanalizacji jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie, z którego obecnie ścieki są odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, co powoduje potrzebę opróżniania i wysokie koszty eksploatacji.

DSCN1824

Teren pod oczyszczalnię przed realizacją inicjatywy

Działania:

 • powstanie innowacyjnej i wysokoefektywnej hybrydowo-hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej;
 • powstanie ścieżki ekologicznej oraz możliwość obserwacji oczyszczalni

Planowane rezultaty: Budowa lokalnej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz ze ścieżką ekologiczną przy tej szkole przyczyni się do wyeliminowania kosztów eksploatacji szamba oraz do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie. Oczyszczalnia zapewni wieloletnią ochronę środowiska i przyczyni się do poprawy stanu czystości wód podziemnych.Ścieżka edukacyjna  przyczyni się do podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów szkoły oraz mieszkańców gminy Kock.

P1020683

Hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków

Inicjatywa „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną” pomysłu dra Krzysztofa Jóźwiakowskiego jest realizowana w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

W ramach projektu wykonano hybrydową hydrofitową oczyszczalnię ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną.

Inwestycję zrealizowano na działce, na której wcześniej znajdował się  zbiornik do gromadzenia ścieków z budynków Zespołu Szkół w Poizdowie. Zakres prac obejmował w pierwszej kolejności przygotowanie i adaptację terenu, polegające na usunięciu wszystkich elementów, które mogły by kolidować z obiektami oczyszczalni ścieków przewidzianymi w projekcie (zakrzaczenia, utwardzenie powierzchni itp.). Następnie, zgodnie z planem zagospodarowania wytyczono na działce przebieg przewodów kanalizacyjnych oraz lokalizację poszczególnych elementów oczyszczalni. Prace związane z budową hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków obejmowały m.in. przystosowanie istniejącego zbiornika do funkcji zbiornika wyrównawczego dla ścieków dowożonych oraz dopływających z budynku Zespołu Szkół. Zakres kluczowych dla realizacji projektu prac obejmował wykonanie i przygotowanie wykopów ziemnych, a następnie wykonanie bądź posadowienie i montaż poszczególnych elementów ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, w tym:

 • punktu zlewnego ścieków dowożonych,
 • separatora tłuszczu przy budynku szkoły,
 • trzykomorowego osadnika wstępnego,
 • przepompowni z systemem napowietrzania ścieków,
 • złoża gruntowo-roślinnego z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków o powierzchni 70 m2,
 • złoża gruntowo-roślinnego z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków o powierzchni 70 m2,
 • P-filtra do usuwania fosforu ze ścieków,
 • stawu infiltracyjnego do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu,
 • studzienek rewizyjnych i kanalizacji zewnętrznej,
 • przyłącza kablowego od instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół wraz z szafą sterowniczą.

Końcowy etap prac obejmował m.in. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu wokół obiektów oczyszczalni, w szczególności wyrównanie i plantowanie skarp, humusowanie oraz obsiew mieszanką traw. Ponadto na złożach gruntowo-roślinnych wykonano nasadzenia roślin zgodnie z projektem – miskanta olbrzymiego na złożu z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków i wierzby wiciowej na złożu z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków.

Dodatkowo, w ramach projektu wykonano ekologiczną ścieżkę edukacyjną przy nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania obejmowała wykonanie przy najważniejszych elementach oczyszczalni tablic informacyjnych. Ponadto wykonano fragment utwardzonego chodnika, celem umożliwienia osobom zainteresowanym poznaniem budowy i funkcjonowania oczyszczalni łatwe dotarcie do poszczególnych jej elementów.


Poprzedni artykuł Następny artykuł