Instytucje zajmujące się wodą

en

Instytucje zajmujące się wodą

29.11.2016
4 minuty czytania

 

Minister Środowiska

Sprawuje również nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

https://www.mos.gov.pl/

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej realizuje zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.):

http://www.kzgw.gov.pl/

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód (art. 89 ust. 1 ustawy). Prezes KZGW wyłaniany jest w drodze konkursu. Powołania i odwołania Prezesa KZGW dokonuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Kadencja Prezesa KZGW trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes KZGW pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy (art. 89 ust 3 ustawy). Zastępcy Prezesa KZGW są powoływani oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW (art. 89 ust 2 ustawy). Działalność Prezesa KZGW jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust 24 ustawy). Nadzór ministra nad działalnością Prezesa polega w szczególności na:

 • zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej;
 • zatwierdzaniu corocznego sprawozdania z realizacji zadań;
 • zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa;
 • polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli.

Zgodnie z art. 90 ustawy, do zadań Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:

 • opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju,
 • opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
 • opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy;
 • uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 • prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej;
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą;
 • programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej;
 • uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektów list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 

Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podlegają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

http://www.kzgw.gov.pl/pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami Polsce.

Poszczególne RZGW działają w obszarze następujących regionów wodnych:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – obejmuje  region wodny Dolnej Wisły

http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach- obejmuje region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - obejmuje region wodny Górnej Wisły, Czarnej Orawy, Dniestru

http://www.krakow.rzgw.gov.pl

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - obejmuje region wodny Warty

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - obejmuje region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Ücker

http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - obejmuje region wodny dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.

http://warszawa.rzgw.gov.pl/

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - obejmuje region wodny Środkowej Odry, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy, Metuje, Orlicy

https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/index

 

Na szczeblu samorządu regionalnego głównymi jednostkami, działającymi w zakresie gospodarki wodnej są wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, które podlegają Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarządzają majątkiem Skarbu Państwa, tj. urządzeniami melioracyjnymi, wałami przeciwpowodziowymi i urządzeniami hydrotechnicznymi. 

Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce:

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Gdańsk

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

 

W samorządach lokalnych odpowiedzialni za gospodarkę wodną są wójt (burmistrz lub prezydent) i rada gminy oraz starosta i rada powiatu. Do ich zadań należy przede wszystkim gospodarka wodno-ściekowa i wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, wśród zadań własnych gminy znajdują się kwestie związane z planowaniem przestrzennym.

 

Informacja w ramach projektu "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich" realizowanego  przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa


Poprzedni artykuł Następny artykuł