Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Projekt realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

09.11.2016
2 minuty czytania
Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Czas realizacji: listopad 2016- czerwiec 2017

Cel główny: podnoszenie świadomości z zakresu ochrony wód na obszarach wiejskich, propagowanie innowacyjnych rozwiązań gospodarki wodnościekowej oraz ochrony ekosystemów wód powierzchniowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 Cele szczegółowe:

 • Promocja zrównoważonego rozwoju w środowisku mieszkańców wsi, rolników a zwłaszcza zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi i wsparcie w realizacji polityki ekologicznej Polski, Dyrektywy Wodnej, Azotanowej oraz Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • Identyfikacja i promocja dobrych praktyk i innowacyjnych działań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na wsi i zagospodarowania wód opadowych, jak również działań z zakresu wód powierzchniowych i ochrony ekosystemów
 • Promowanie innowacji w rolnictwie poprzez zachętę do budowania przydomowych oczyszczalni ścieków (hybrydowych, hydrofitowych) lub modernizacji już istniejących przy gospodarstwach wiejskich, gdzie ze względów na lokalizację nie ma możliwości budowy sieci wodociągowej
 • Wsparcie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu – działaniami przeciwpowodziowymi oraz z zakresu przeciwdziałania suszom
 • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców wsi, którzy nie mają dostępu do kanalizacji

Odbiorcy:

 • przedstawiciele gmin (zwłaszcza wiejskich i miejsko- wiejskich), którzy odpowiadają za gospodarkę wodno-ściekową w gminie
 • przedstawiciele urzędów marszałkowskich
 • przedstawiciele parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych i innych
 • przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
 • przedstawiciele ośrodków naukowych
 • doradcy rolni
 • przedsiębiorcy
 • inni zainteresowani (organizacja pozarządowe, przedstawiciele ministerstw i innych organizacji zainteresowanych tematem)

Działania:

 • Powołanie Komitetu Naukowego (listopad 2016 r.)
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby potencjalnych beneficjentów (grudzień 2016- styczeń 2017)
  Ankieta zostanie zawieszona na stronie internetowej www.fdpa.org.pl, zachęta do jej wypełnienia wraz z podaniem linku ankiety będzie rozesłana drogą mailową do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.
 • Organizacja konferencji ogólnopolskiej (luty – marzec 2017 r.)
 • Publikacja pokonferencyjna: pt. „Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na terenach wiejskich” (marzec – czerwiec 2017)
  Publikację będzie dedykowana zwłaszcza przedstawicielom gmin – pracownikom odpowiadających za stan wody w gminach i gospodarkę wodno – ściekową, a także rolnikom, mieszkańcom wsi. Planowana jest wysyłka publikacji do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

Instytucje zajmujace się tematem wody

Akty prawne związane z wodą

ANKIETA 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

KONFERENCJA

INFORMACJE POKONFERENCYJNE

VIDEORELACJA

Część 1  Część 2  Część 3

PUBLIKACJA

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich


Poprzedni artykuł Następny artykuł