Kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa

en

Kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku, wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kodeks powstał w związku z opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu transpozycję przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tzw. Dyrektywy NEC).

23.08.2019
1 minutę czytania

 

Kodeks jest pomocnym narzędziem w upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, jak również racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwie rolnym. Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania
i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

 

Kodeks dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku


Poprzedni artykuł Następny artykuł