Podsumowanie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”

en

Podsumowanie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”

14.06.2018
3 minuty czytania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 11 czerwca 2018 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała w  Centrum Szkoleniowym Zielna seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, realizowane jako część projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”.

Seminarium stało się okazją do przedstawienia zagadnienia i dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania.

Jako pierwszy z prelegentów przemawiał prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, który przygotował wystąpienie na temat wykorzystania ziemi do celów rolniczych, wskazując na związane z tym problemy i zagrożenia. Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom zmniejszania się obszaru ziemi rolniczej w Polsce, oraz procesom porzucania ziemi,  podkreślając, że ziemie należy traktować jako dobro wielofunkcyjne. Wskazywał również konieczność wprowadzenia polityki wykorzystania ziemi rolniczej.

Jako kolejna głos zabrała dr Tamara Jadczyszyn, reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Podejmując temat roli gleb w procesie adaptacji do zmian klimatu, mocno akcentowała temat sekwestracji węgla, podkreślając, że gleba jest istotnym ogniwem w obiegu CO2 i N2O w środowisku. Dr T. Jadczyszyn wskazała, że niewłaściwe użytkowanie gleb może powodować emisję znaczących ilości gazów cieplarnianych. Wskazała katalog działań zwiększających sekwestrację węgla i ograniczających emisje gazów z rolnictwa.

Prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk przedstawił referat na temat realiów planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym.  Wskazywał na fakt, że żywiołowy rozwój gospodarczy w Polsce stawia liczne wyzwania przed polityką przestrzennego zagospodarowania.

Dr inż. Jarosław Taszakowski z Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podczas swojego wystąpienia wskazywał, że postępowania scaleniowe są realną metodą poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Omówił procedurę scalenia gruntów, podstawę prawną, właściwość organów, rodzaje scaleń, oraz zasady finansowania.  Z własnego doświadczenia zaprezentował katalog dobrych praktyk z terenu województwa małopolskiego. 

Końcową dyskusję poprowadził dr Andrzej Hałasiewicz. Podczas polemiki starano znaleźć się odpowiedź na pytania o to jaka powinna być polityka wykorzystania ziemi, gwarantująca zachowanie ich zasobów ilościowych i jakościowych oraz dobrze służąca rozwojowi obszarów wiejskich. Dyskusja była też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią.

Projekt „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”, który obejmuję organizację seminarium i wydanie publikacji uzyskał dofinasowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

PREZENTACJE:

Wykorzystanie ziemi do celów rolniczych i związane z tym problemy i zagrożeni, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

Ziemia jako kluczowy element w działaniach na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, dr Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi, prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Postepowania scaleniowe metodą poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Dobre praktyki, dr inż. Jarosław Taszakowski, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

 

ZDJĘCIA:

   

  

 

Projekt "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia" - szczegółowe informacje

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł