Projekt zintegrowany LIFE

Nagłówek

Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (LIFE Pilica)

 

Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły
na przykładzie zlewni Pilicy (LIFE Pilica)

 

O projekcie

Opis projektu LIFE Pilica

 

Budowanie potencjału do wdrożenia działań naprawczych, wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w obrębie zlewni rzeki Pilicy to główne wyzwanie, które postawiono przed projektem zintegrowanym LIFE Pilica. Zakładanym efektem końcowym jest poprawa jakości
i bioróżnorodności wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika wodnego Sulejów.

Projekt pt.: „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL (w skrócie: LIFE Pilica) uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, a tym samym dołączył do grupy wodnych projektów zintegrowanych LIFE realizowanych w krajach Unii Europejskiej.

Beneficjentami projektu są Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (pełniący rolę Beneficjenta Koordynującego), Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro. Instytucją współfinansującą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany jest w zlewni Pilicy o powierzchni ok. 9 tyś. km2, która położona jest na obszarze 93 gmin w obrębie 5 województw (łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego). Rzeka Pilica wraz z utworzonym na niej Zbiornikiem Sulejów stanowi istotny element rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Postępująca eutrofizacja wód, skutkująca występowaniem intensywnych zakwitów sinic w ZW Sulejów, niski poziom retencyjności wód, w szczególności na obszarach zmeliorowanych, jak również wysokie zapotrzebowanie na pobór wód na potrzeby m.in. akwakultury decyduje, że efektywne zarządzanie ilościowe i jakościowe zasobami wodnymi w zlewni Pilicy jest obecnie kluczowe dla adaptacji do zmian klimatycznych regionu i jego rozwoju gospodarczego.

Wzrost zaangażowania zarówno podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną, jak i indywidualnych użytkowników jest kluczowe dla wdrożenia Planu gospodarowania wodami. Osiągnięcie tego efektu ma zapewnić realizacja projektu LIFE Pilica m.in. poprzez wypracowywanie ścieżek komunikacji pomiędzy podmiotami, wspomaganie inwestorów na etapie planowania i wdrażania oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Istotnym elementem projektu będzie praktyczne wykorzystanie ekohydrologicznego podejścia do zlewniowego zarzadzania wodami, jak również promocja rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solution, NBS) m.in. dla ograniczania presji rolniczej, jak i adaptacji miast do zmian klimatu.

Zlewnia rzeki Pilicy to zlewnia, gdzie istotnym elementem wpływającym na jakość wód są zanieczyszczenia związane z jej użytkowaniem rolniczym. Dlatego też projekt przewiduje działania
w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, poprzez szeroką gamę szkoleń i seminariów dla doradców rolnych, rolników, oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Planowane jest również utworzenie demonstracyjnych gospodarstw rolnych, oraz demonstracyjne wdrożenie rozwiązań typu NBS dla ograniczenia rolniczych zanieczyszczeń obszarowych oraz zwiększenia retencji wód.

Zanieczyszczenia pochodzące z obszarów rolniczych to również efekt nieefektywnego zarządzania gospodarką ściekową. Opracowana dla obszaru zlewni powyżej Zbiornika Sulejów aplikacja do zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich zostanie przeznaczona dla samorządów gminnych. Będzie ona odpowiedzią na potrzeby gmin w zakresie planowania, ewidencji, monitoringu oraz kontroli użytkowników. Ponadto gminy wiejskie otrzymają bezpośrednie wsparcie poprzez sfinansowanie w ramach projektu opracowania dokumentacji planistycznych, takich jak Programy gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów wiejskich, czy Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla sołectw. Zespół projektu zintegrowanego będzie ponadto aktywnie współpracował z gminami w pozyskiwaniu na inwestycje środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Obszary miejskie otrzymają natomiast wsparcie w zakresie opracowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla sektora gospodarki wodnej. Ponadto w celu budowania zaufania do rozwiązań opartych na przyrodzie zostaną wdrożone demonstracyjne systemy do zagospodarowania wód opadowych oparte na błękitno-zielonej infrastrukturze oraz biotechnologiach ekohydrologicznych.

Wdrażanie działań w obszarze zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejów, mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia rzek, będzie wpływała na poprawę stanu wód zbiornika. Narzędziem służącym do efektywnego zarządzania jakością i ilością wody w zbiorniku będzie opracowany system wspierania decyzji oparty na modelu matematycznym połączonym z automatycznymi stacjami pomiarowymi zlokalizowanymi w zlewni. System pozwoli na zarządzanie zbiornikiem, tak aby zmniejszyć intensywność zakwitów sinicowych oraz zapewnić trwałe bezpieczeństwo powodziowe miasta Sulejów.

Niska jakość wód powierzchniowych, ich zanieczyszczenie to nie jedyny problem w gospodarowaniu wodami w zlewni Pilicy. Również poprawa dostępności zasobów wodnych stanowi aktualne wyzwanie, zwłaszcza na obszarach rolniczych. W celu zwiększenia retencji wody w krajobrazie, zwiększenia bioróżnorodności oraz poprawy stanu ekologicznego wód realizowane będą działania zmierzające do odbudowy starorzeczy i mokradeł nadrzecznych, a także do udrożnienia cieków poprzez budowę przepławek połączoną z modernizacją jazów. Największą inwestycją w zakresie przywracania ciągłości rzek będzie opracowanie dokumentacji dla przepławki dla ryb w wybudowanej przed 48 laty zaporze Zbiornika Sulejów.

Całkowity budżet projektu LIFE Pilica to ok. 74 mln złotych. Projekt jest w 60% finansowany przez Komisję Europejska tj. w wysokości 43 mln złotych. Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dofinansuje projekt kwotą 25 mln złotych (35% kosztów kwalifikowanych). Wkłady własne Beneficjentów będą stanowiły ok. 5% budżetu.

Termin rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2021. Mamy nadzieję, że przez 10-letni okres trwania projektu osiągniemy cel, jakim jest wdrożenie kolejnych aktualizacji Planów gospodarowania wodami, co w konsekwencji doprowadzi do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego rzeki Pilicy i jej dopływów, zmniejszenia zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów oraz wzrostu usług ekosystemowych w zlewni Pilicy.

Działania w projekcie LIFE PILICA

 Cele projektu:

Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni rzeki Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów, ale także podnoszenie kwalifikacji doradców rolniczych, rolników oraz uczniów szkół rolniczych w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami w kontekście ochrony wód

Działania niwelujące przeszkody we wdrażaniu PGW będą realizowane w ramach 6 tematów i 22 działań nakierowanych na:

 • wsparcie JST w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania gospodarką wodno-ściekową oraz zapewnienie finansowania na etapie opracowywania dokumentacji oraz koordynację pozyskiwania funduszy ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej w sektorze rolniczym przez szerokie spektrum działań demonstracyjno-edukacyjnych, w tym utworzenie demonstracyjnych gospodarstw rolniczych;
 • realizację demonstracyjnych inwestycji wykorzystujących błękitno-zieloną infrastrukturę (BZI)
  i biotechnologie ekosystemowe dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych, wzrostu retencji wody oraz podczyszczania wód opadowych,
 • wsparcie działań mających na celu poprawę retencji wody w krajobrazie, oraz warunków hydromorfologicznych cieków poprzez zapewnienie finansowania na etapie opracowywania dokumentacji oraz koordynację pozyskiwania funduszy z innych źródeł,
 • zbudowanie potencjału dla aktualizacji i wdrożenia PGW w dorzeczu Wisły poprzez wypracowywanie ścieżek komunikacji pomiędzy podmiotami, szkolenie pracowników beneficjentów i interesariuszy, wspomaganie inwestorów na etapie planowania i wdrażania oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

 Planowane działania realizowane przez Fundację:

 • Zorganizowanie 11 2-dniowych szkoleń dla 330 wojewódzkich doradców rolnych racjonalnej gospodarki nawozami w kontekście ochrony wód
 • Przeprowadzenie 11 seminariów dla powiatowych doradców rolnych
 • Organizacja 22 seminariów dla rolników z 11 województw, łącznie 660 osób dot. racjonalnej gospodarki nawozowej w kontekście ochrony wód
 • Przeprowadzenie 11 wyjazdów studyjnych do wzorcowych gospodarstw rolnych działających w myśl zrównoważonego rozwoju dla 275 rolników

Pozostałe działania będą dedykowane nauczycielom i uczniom szkół rolniczych:

 • Przygotowanie merytoryczne i techniczne materiałów edukacyjnych w postaci multimediów (filmów, animacji, gier dydaktycznych, ćwiczeń) z zakresu zachowania bioróżnorodności i dobrej jakości wód. Materiały edukacyjne dotyczyć będą następujących tematów:
 • Przeprowadzenie 2 – etapowego konkursu wiedzy dla uczniów szkół rolniczych z zakresu zachowania bioróżnorodności
 • Organizacja 2-dniowych warsztatów dla 50 nauczycieli nt. nowych narzędzi do nauczania nt. zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym (wykłady tematyczne, prezentacja narzędzi, dyskusje)
 • Realizacja 2 dniowych warsztatów - Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód dla 110 uczniów.
 • Przeprowadzenie warsztatów jednodniowych - Badanie jakości wód przy gospodarstwie rolnym, a następnie powtórzenie ich cyklicznie co rok w szkołach zaangażowanych w projekt.
 • Przeprowadzenie warsztatów jednodniowych - Tworzenie planów nawozowych, a następnie powtórzenie ich cyklicznie co rok w szkołach zaangażowanych w projekt.
 • Realizacja Programu LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD w szkołach zaangażowanych w projekcie, prowadzenie badań przez uczniów, a następnie dofinansowanie planów naprawczych stworzonych przez uczniów.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie wiedzy pod nazwą „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 

Najważniejsze terminy:

1.       Do 17 marca do 23:59, szkoła przesyła zgłoszenie

2.       Do 22 marca każdy uczeń biorący udział w konkursie rejestruje się na stronie https://www.fdpa.org.pl/konkurs2023

3.       24 marca o godzinie 9:00 rozpocznie się test wiedzy I etapu konkursu, który wyłoni 50 uczniów z najlepszymi wynikami

4.       14 kwietnia odbędzie się test wiedzy II etapu konkursu, który wyłoni zwycięzców.

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu uczestniczyła w imprezach plenerowych:

 

">

3 lutego 2023 - Tydzień Rolnictwa Ekologicznego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice-Kolonia

  

2-4 grudnia 2022 - Centralne Targi Rolne, Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

  

25 września 2022 - Targi Rolne w Sercu Polski, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

  

28 sierpnia 2022 - Gminny Piknik w Smardzewicach, ul. Główna 11, 97-213 Smardzewice

  

27 sierpnia 2022 - Targi Rolne w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

  

26 czerwca 2022 - Drzwi Otwarte Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Piotrkowska 30, 26-200 Modliszewice

   

25 czerwca 2022 - Eko Opoczno, plac przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Edmunda Biernackiego 4, 26-300 Opoczno

  

13 czerwca 2022 - Dni Młodego Rolnika 2022, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział Poświętne, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

  

 12 czerwca 2022 - Krajowe Dni Pola 2022, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział Poświętne, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

  

W ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” odbył w dniach 18-19 maja oraz 1-2 czerwca, I. cykl Spotkań Regionalnych Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.

Zostały one zorganizowane przez beneficjentów programu: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro Sp z o.o w województwach położonych w zlewni Pilicy: śląskim (Zawada Pilicka), świętokrzyskim (Falków), mazowieckim (Mogilnica) i łódzkim (Rzeczyca).

W spotkaniach  wzięło udział blisko 150 osób. Wśród uczestników wyróżnić można w szczególności reprezentantów Gmin, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zespołów Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Wędkarskiego, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Spotkania Regionalne Interesariuszy Projektu LIFE Pilica będą cyklicznymi spotkaniami Przedstawicieli instytucji oraz podmiotów, a także mieszkańców, stowarzyszeń ze zlewni rzeki Pilicy na poziomie danego województwa. Mają one stwarzać przestrzeń do otwartej dyskusji oraz pracy nad komunikacją, a tym samym przyczyniać się do skuteczniejszej współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie wdrażania Planów gospodarowania wodami.

Minione spotkania prowadzone były w formie warsztatowej, co pozwoliło na swobodną dyskusję w zakresie potrzeb, konkretnych uwarunkowań oraz uszczegółowienie dalszej współpracy w ramach projektu LIFE Pilica.

Warsztaty odbywały się w 3 grupach tematycznych dotyczących: ograniczenia zanieczyszczeń z gospodarki ściekowej, w tym egzekwowanie zapisów prawnych, ograniczenia zanieczyszczeń z rolnictwa, w tym działania edukacyjne i doradcze oraz warunków dobrej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Planów Gospodarowania Wodami.

   

 

Zaplanowane warsztaty:

 

Województwo mazowieckie (3 warsztaty)

 • Warsztaty w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk - 25.10.2022r., 22.11.2022 r., 13.12.2022 r.

 

ULOTKA Dystrybułowana na warsztatach

 

 Zrealizowane warsztaty:

Warsztaty w restauracji "Panorama Smaków",ul. 15 Sierpnia 1, 87-605 Tłuchowo - 13.12.2022 r.

   

Warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach, Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice - 29.11.2022 r.

  

Warsztaty w Hotelu Majątek Giże Marczak, Giże 41, 19-411 Giże - 23.11.2022 r.

   

Warszaty w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn - 22.11.2022 r.

  

Warsztaty w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola - 22.11.2022r. 

  

Warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym Marcin Adamski, Makowica 28 06-200 Maków Mazowiecki - 19.11.2022 r.

  

Warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym Marcin Adamski, Makowica 28 06-200 Maków Mazowiecki - 11.11.2022 r.

  

Warszaty w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna - 17.11.2022 r. 

  

Warsztaty w Domu Weselnym "W Oliwkach", 15 Sierpnia 19, 87-605 Tłuchowo - 21.10.2022 r.

  

 Warsztaty w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów - 20.10.2022 r.

   

Warsztaty w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice - 18.10.2022 r.

  

Warsztaty w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała - 05.10.2022 r.

  

Warszaty w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów - 29.09.2022 r.

  

Warsztaty w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski - 29.09.2022 r.

  

Warsztaty w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn  - 27.09.2022 r.

  

Warsztaty w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice - 27.09.2022 r.

  

Warsztaty  w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Oddział w Koscierzynie, Kościerzyn 77, 98-285 Wróblew - 21.06.2022 r.

  

Warsztaty w ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka - 25.05.2022 r.  

  

Warsztaty w ZSOiZ w Czyżewie ul. Niepodległości 3 , 18-220 Czyżew - 23.05.2022 r. 

  

 

 

Zrealizowane seminaria: 

Seminarium dla województwa podkarpackiego w Boguchwale w terminie 29.09.2022 r.

  

Seminarium dla województwa świętokrzyskiego w Modliszewicach w terminie 29.09.2022 r.

  

Seminarium dla województwa pomorskiego w Starym Polu w terminie 29.06.2022 r.

  

Seminarium dla województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie w terminie 09.06.2022 r.

  

Seminarium dla województwa małopolskiego w Karniowicach w terminie 08.06.2022 r.

  

Seminarium dla województwa lubelskiego w Końskowoli w terminie 25.05.2022 r.

  

Seminarium dla województwa śląskiego w Mikołowie w terminie 26.04.2022r. 

  

  Seminarium dla województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w terminie 04.04.2022r. 

  

Seminarium dla województwa podlaskiego w Szepietowie w terminie 31.03.2022r. 

   

Seminarium dla województwa łódzkiego w Bratoszewicach w terminie 30.03.2022r.

  

 

 

Seminaria zaplanowane:

25.10.2022 r. - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk 

 

Seminaria realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL realizowanego w ramach Programu Life współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

  Harmonogram szkoleń

 

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Formularz rejestracyjny

18.10.2021-19.10.2021 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice Rejestracja na to szkolenie została zakończona
20.10.2021-21.10.2021 Hotel Park, ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz Rejestracja na to szkolenie została zakończona
03.11.2021-04.11.2021 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola Rejestracja na to szkolenie została zakończona
15.11.2021-16.11.2021 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział Stare Pole, ul.Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole Rejestracja na to szkolenie została zakończona
17.11.2021-18.11.2021 Hotel Ziołowa Dolina, Wilimowo 10a, 11-041 Olsztyn Rejestracja na to szkolenie została zakończona
24.11.2021-25.11.2021 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk Rejestracja na to szkolenie została zakończona
29.11.2021-30.11.2021 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów Rejestracja na to szkolenie została zakończona
08.12.2021-09.12.2021 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo Rejestracja na to szkolenie została zakończona
13.12.2021-14.12.2021 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Modliszewice Rejestracja na to szkolenie została zakończona
31.01.2022-01.02.2022 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała Rejestracja na to szkolenie została zakończona
30.03.2022-31.03.2022 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice Rejestracja na to szkolenie została zakończona

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” LIFE19 IPE/PL/000005 o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL realizowanego w ramach Programu Life współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zrealizowane szkolenia

 

 

Szkolenie w Karniowicach w terminie 30-31 marca 2022 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

   

 

Szkolenie w Boguchwale w terminie 31 stycznia - 01 lutego 2022

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

  

 

Szkolenie w Modliszewicach w terminie 13-14 grudnia 2021

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

  

 

Szkolenie w Szepietowie w terminie 08-09 grudnia 2021

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo

  

 

Szkolenie w Mikołowie w terminie 29-30 listopada 2021

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów

  

 

Szkolenie w Płońsku w terminie 24-25 listopada 2021

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

  

 

Szkolenie w Olsztynie w terminie 17-18 listopada 2021 

Hotel Ziołowa Dolina, Wilimowo 10a, 11-041 Olsztyn

  

 

Szkolenie w Starym Polu w terminie 15-16.11.2021

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole

  

 

Szkolenie w Końskowoli w terminie 03-04 listopada 2021 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

  

 

Szkolenie w Bydgoszczy w terminie 20-21 października 2021

Hotel Park w Bydgoszczy, ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz

  

 

 

Szkolenie w Bratoszewicach w terminie 18-19 października 2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

  

Głównym celem materiałów stworzonych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa jest edukacja z zakresu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska, w tym w szczególności ochrony wód i zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych oraz dobrych praktyk rolniczych.

Multimedialne materiały edukacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w kształceniu uczniów na kierunkach rolniczych. Treści zawarte w multimediach są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały można dobierać według poziomu wiedzy, a także potrzeb uczniów, wybierając poszczególne moduły kursów. Materiały mają za zadanie uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, rozwijać treści zawarte w podręcznikach szkolnych i zwrócić uwagę ucznia na środowiskowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej, a także podwyższać świadomość uczniów z zakresu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa oraz przygotowywać ich do zmian i wyzwań zachodzących w rolnictwie.

 

Autorzy

Wojciech Krawczyk, Małgorzata Łapińska, Tomasz Piechota, Hubert Piórkowski, Marek Rycharski

 

Tematy kursów

 • Zasoby wodne: Cykl hydrologiczny i zasoby wodne dla rolnictwa w aspekcie zmian klimatu. Retencja wody w krajobrazie rolniczym i jej znaczenie dla rolnictwa i przyrody. Mała retencja jako kluczowa metoda poprawy struktury bilansu wodnego w krajobrazie. Dobre praktyki.
  Autor: dr Marek Rycharski
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych. Autor: dr Małgorzata Łapińska Znaczenie rozpraszania związków biogennych pochodzenia rolniczego dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.
  Autor: dr Wojciech Krawczyk
 • Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym
  Autor: dr Hubert Piórkowski
 • Rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej w produkcji roślinnej
  Autor: dr hab. inż. Tomasz Piechota

 

Zawartość kursu

 • 3 modułu tematyczne,
 • film edukacyjny,
 • 2 animacje,
 • 3 gry edukacyjne,
 • słownik pojęć,
 • test wiedzy,
 • ćwiczenia utrwalające materiał.

Zarejestruj się na szkolenia w projekcie LIFE Pilica

Zarejestruj się na szkolenia w projekcie LIFE Pilica

Zapraszamy do kontaktu

Koordynator projektu LIFE Pilica

Mariusz Biernacki, PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie,
tel. (22) 58 70 312,  Email: mariusz.biernacki@wody.gov.pl

Kierownik merytoryczny projektu

Katarzyna Izydorczyk, ERCE PAN,
tel. 691 435 271, Email: k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

Koordynator ze strony FDPA

Monika Szymańska,
tel. 694 407 392, Email: m.szymanska@fdpa.biz.pl

Koordynator ze strony FPP Enviro

Paweł Szałański,
tel. 784 696 333, Email: pawel.szalanski@fppenviro.pl