"Razem dla klimatu"

en

"Razem dla klimatu"

31.05.2016
2 minuty czytania

Razem dla klimatu

Cel projektu:

Celem głównym projektu „Razem dla klimatu” jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji kompleksowych projektów dotyczących efektywnego edukowania i informowania na temat adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska. Zakłada się, że wzrost świadomości związanej z tym tematem również wpłynie korzystnie na ochronę atmosfery i klimatu a także zachęci do podejmowania działań przyjaznych środowisku i realizujących zasady zrównoważonego rozwoju poprzez mini-kampanie edukacyjnoinformacyjne. Przeprowadzenie konkursu ma na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych, najciekawszych i odpowiadających na potrzeby lokalne przedsięwzięć zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Konkurs ma także na celu zainicjowanie oddolnych działań lokalnych na rzecz środowiska naturalnego. Szczegółowe warunki podziału funduszy oraz aplikowania o granty zostały określone w regulaminie Konkursu.

W ramach projektu Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa planuje przeprowadzenie konkursu grantowego, adresowanego do wszystkich podmiotów, a w szczególności do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, LGD, lokalnych liderów, ośrodków doradztwa rolniczego i innych zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Kategorie:

W konkursie przewidziano 6 kategorii tematycznych:

 • Woda i gleby:
  • adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE (w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej);
  • sadzenie drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb.
 • Rolnictwo i leśnictwo:
  • dostosowanie gospodarowania, w tym produkcji rolnej i gospodarki leśnej do zmian
 • Gospodarka:
  • ochrona przed skutkami zmian klimatu - infrastruktura, transport, budownictwo.
 • Człowiek i środowisko:
  • znaczenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zurbanizowanych;
  • zdrowie i społeczeństwo, a zmiany klimatu
 • Plany adaptacji do zmian klimatu:
  • kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu.
 • Inne:
  • łączące kilka działań z różnych tematów i wykraczające poza te tematyki klimatu.

Zapraszamy na naszą stronę: www.klimat.fdpa.org.pl