Warsztaty w Kielcach

Warsztaty w Kielcach "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

{[description]}

Warsztaty w Kielcach "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTANOWEGO"

W dniach 8 i 9 stycznia w Kielcach w Hotelu Dyminy odbyły się warsztaty pn. „Wdrażanie Programu Azotowego” w ramach projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolni ze Świętokrzyskiego i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, jak również przedstawiciele Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Celem warsztatów było przybliżenie doradcom rolnym zarówno aspektów prawnych jak praktycznych gospodarki nawozowej w kontekście obowiązującego od lipca 2019 r. Programu azotanowego.

 Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez przedstawiciela Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Panią Karolinę Witeska – Chmielewską koordynatora projektu. Zaprezentowano cele i założenia projektu oraz omówiono kwestie organizacyjne.

 Wprowadzenie do problematyki zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego zaprezentowała Pani dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska z Instytut Zootechniki, Polskiego Instytutu Badawczego. W prezentacji omówione zostały główne źródła skażenia wód w gospodarstwach rolnych oraz ich znaczenie.  Dużo uwagi poświecono zjawisku eutrofizacji i jej głównych czynników. Przedstawiono i porównano również typy wycieków, jakie emituje rolnictwo.   Zaprezentowano również zasady, jakie powinien przestrzegać rolnik stosujący nawozy naturalne oraz metody bilansowania azotu.. Rekomendowano dobre praktyki rolnicze dotyczące uprawy gleb, zmianowania oraz doboru roślin, które zapewnią trwałość gospodarowania oraz ochronę środowiska.

 Temat obowiązujących regulacji prawnych został przedstawiony przez Pana dr Wojciecha Krawczyka z Instytutu Zootechniki, Polskiego Instytutu Badawczego, który przedstawił główne założenia „Programu azotanowego”. Poruszony został temat ograniczeń w zakresie wykorzystania nawozów naturalnych, warunków nawożenia w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o dużym nachyleniu oraz okresy nawożenia oraz warunki przechowywania nawozów naturalnych i postepowania z odciekami.

 

 Temat wymogów organów kontrolujących – dokumentacja działań, system opłat i kontroli, który przedstawiony został przez Państwa Izabelę Pastuszka i Wojciecha Zięta z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli pytania dotyczące zwłaszcza sposobu przeprowadzania kontroli oraz wysokości i sposobu nakładania kar oraz działań naprawczych.

 Temat problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych zaprezentowany przez Pana dr Wojciecha Krawczyka dotyczył głównie warunków przechowywania nawozów naturalnych, postępowania z odciekami oraz rodzjów budowli słuzących do przechowywania.  Uzupełnieniem tego tematu była kolejna prezentacja na temat przygotowywania i przechowywania kiszonek przedstawiona przez dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska. Na zakończenie pierwszego dnia szkoleń poruszono temat finansowania inwestycji w gospodarstwach ze środków PROW 2014-2020 zaprezentowany również przez Panią dr inż.. Elżbietę Sowulę – Skrzyńską, która skupiła się głownie na omówieniu podddziałania 4.1.2 – Inwestycji majacych na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochcodzacymi ze żródeł rolniczych.  Przedstawione zosytały również możliwości otrzymania kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania oraz dizałanai finansowane z WFOSi GW.

 Drugi dzień szkoleń miał charakter warsztatów i skupił się na wykonywaniu obliczeń stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich oraz przygotowywania planów nawozowych oraz bilansu azotu w gospodarstwie.  Ćwiczenia były wykonywane przy pomocy specjalnej aplikacji stworzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która po uaktualnienie będzie dostępna na stronie CDR. Na zakończenie zajęć przeprowadzono testy, aby sprawdzić, czy uczestnicy przyswoili sobie zaprezentowaną wiedzę.

 

W warsztatach uczestniczyło 31 osób. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem, i chęć dalszego pogłębienia tematu, tym bardziej, że jest to niezwykle aktualny problem, z jakim mierzą się na co dzień odpowiadając na zapytania rolników. Podczas szkoleń podkreślono także potrzebę organizacji dalszych szkoleń dotyczących „Wdrażania Programu Azotanowego” również dla przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

  

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.