Warsztaty  w Olsztynie -

Warsztaty w Olsztynie - "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTOWEGO"

{[description]}

Warsztaty w Olsztynie - "WDRAŻANIE PROGRAMU AZOTOWEGO"

W dniach 8 i 9 stycznia w Olsztynie odbyły się warsztaty pn. „Wdrażanie Programu Azotowego” w ramach projektu Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolni z obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego, ponadto przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwo Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Celem warsztatów było przybliżenie doradcom rolnym zarówno aspektów prawnych jak praktycznych gospodarki nawozowej w kontekście obowiązującego od lipca 2019 r. Programu azotanowego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez przedstawiciela Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Panią Ewę Stygienko – zastępcę koordynatora projektu. Zaprezentowano cele i założenia projektu oraz omówiono kwestie organizacyjne.

Następnie głos zabrała Wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie Pani Małgorzata Micińska-Wąsik, która podkreśliła wagę tych warsztatów oraz ich przydatność zarówno dla samych doradców jak i ich klientów, na których nowe rozporządzenie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, nakłada nowe obowiązki m .in.
w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi, a ich nieprzestrzeganie grozi karami ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wprowadzenie do problematyki zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego zaprezentował ekspert Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział
w Radomiu.

W tej części omówione zostały źródła skażenia w gospodarstwach rolnych oraz ich znaczenie. Szczegółowo omówiono zjawisko eutrofizacji, które uważa się za najgroźniejszy efekt skażenia wód. Wskazane zostały typy wycieków oraz ich szkodliwość. Zaprezentowano również zasady, jakie powinien przestrzegać rolnik stosujący nawozy naturalne oraz metody bilansowania azotu.. Rekomendowano dobre praktyki rolnicze dotyczące uprawy gleb, zmianowania oraz doboru roślin, które zapewnią trwałość gospodarowania oraz ochronę środowiska.

Kolejną część warsztatów poświęcono regulacjom prawnym, gdzie ekspert odniósł się do obowiązujących przepisów i omówił najważniejsze zapisy dotyczące wykorzystania nawozów, w tym warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz na obszarach o dużym nachyleniu, okresy nawożenia.

Temat przechowywania nawozów naturalnych zaprezentowany przez Pana Leszka Ciemniaka
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o. Radom wywołał dyskusję uczestników, zadawano wiele pytań. Uczestnicy dzielili się z ekspertami swoimi wątpliwościami. Prowadzący warsztaty odpowiadali na pytania, w dyskusji brała również udział reprezentantka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, która mówiła jak wyglądają kontrole
w gospodarstwach rolnych.

Kolejnym aspektem, który szczególnie zainteresował doradców rolnych było przygotowanie planów nawozowych oraz sposób jego dokumentowania. Temat ten został pogłębiony drugiego dnia warsztatów, kiedy uczestnicy samodzielnie wykonywali ćwiczenia przy użyciu przygotowanych w tym celu arkuszy kalkulacyjnych.

Pani Marta Suska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawiła uczestnikom  wymogi organów kontrolujących szczególnie pod względem dokumentacji działań, system opłat oraz przebieg kontroli. Padło wiele pytań dotyczących zakresu kontroli i sposobu jej przeprowadzania, a także wysokości kar oraz terminów na działania naprawcze.

Ostatnią część pierwszego dnia szkoleniowego, poświęcono problematyce związanej z budowlami służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz przygotowania i przechowywania kiszonek.

Drugi dzień warsztatów polegał na samodzielnej pracy uczestników szkolenia. W pierwszej części przygotowywali plany nawozowe dla gospodarstwa rolnego, a następnie zajmowali się tworzeniem bilansu azotu. Przy pomocy specjalistów rozwiązywali ćwiczenia polegające na obliczaniu stanu średniorocznego zwierząt  i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt.  Wyliczano powierzchnię płyt obornikowych i pojemność zbiorników na gnojowicę.

Podczas zajęć zaprezentowano aplikację służącą do przygotowania programu nawozowego, eksperci krok po kroku pokazali jak należy z niej korzystać.

Na zakończenie zajęć przeprowadzono testy, aby sprawdzić, czy uczestnicy przyswoili sobie zaprezentowaną wiedzę.

W warsztatach uczestniczyło 36 osób. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem i bardzo aktywnie w nich uczestniczyli. Przeprowadzone testy wypadły pomyślnie, co pozwala nam  wierzyć, że doradcy zostali przygotowani do świadczenia doradztwa dla rolników.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.