Wyniki konkursu ,,Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

en

Wyniki konkursu ,,Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

3 minuty czytania
Wyniki konkursu ,,Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

 

XIII Edycja Konkursu „Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Kapituła konkursowa oceniła prace nadesłane w XIII edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” i podjęła decyzję o przyznaniu nagród. Do konkursu zgłoszono 32 prace (19 w pierwszej kategorii i 13 w kategorii drugiej). Kapituła Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród głównych w obu kategoriach (wydanie publikacji w Wydawnictwie Naukowym Scholar i nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł). Wysoki poziom prac nadesłanych w tej edycji skłonił nas również do przyznania 3 wyróżnień. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nagrodę główną przyznano Panu Przemysławowi Kilianowi za pracę pt. ,,Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych wspólnoty gminy Morzeszczyn. Ujęcie antropologiczne.”

Zdaniem prof. dr hab. Rocha Sulimy praca jest solidną, wieloaspektową, analizą  charakterystycznego dla współczesnej  kultury  procesu retradycjonalizacji  praktyk kulturalnych członków wspólnoty lokalnej, którą pod względem formalnym stanowi gmina Mokrzeszyn na Kociewiu. Wartościowe poznawczo są uwagi na temat koncepcji „granicy” w badaniu zjawisk społeczno-kulturowych, jej postrzegania przez autochtonów, a tym samym poświadczania  uświadamianych znaczeń różnicy kulturowej.

Zdaniem drugiego recenzenta prof. dr hab. Józefa Styka monografia charakteryzuje się bardzo dobrym poziomem od strony merytorycznej, warsztatowej i językowej. Autor wszechstronnie analizuje i interpretuje zarówno gwarę mieszkańców, jak też ich obyczajowość i obrzędowość, trafnie podzieloną na zachowania codzienne, odświętne i liminalne (ryty przejścia). Autor wykazał się świetną znajomością literatury przedmiotu, terenu badań i podjętej problematyki badawczej.

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) nagrodę główną, przyznano Panu Józefowi Nowakowskiemu za pracę pt. ,,Wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal”.  Zdaniem dr Andrzeja Hałasiewicza, praca tworzy w całości interesującą mozaikę obrazów z przeszłości Polski widzianych oczyma wrażliwej osoby. Autor jest bardzo ciekawym człowiekiem, niezwykle aktywnym działaczem społecznym i oświatowym. Z całą pewnością już sama jego postawa zasługuje na uznanie. Gdyby nie Pan Nowakowski wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal pozostałyby w rodzinnych archiwach.

W pierwszej kategorii przyznano również wyróżnienie dla Pani Liliany Serafin za pracę pt. ,,Przemiany wsi podmiejskich a krajobraz przestrzeni publicznych na przykładzie otoczenia Wrocławia”. Została ona wysoko oceniona przez prof. dr hab. Elżbietę Raszeję, która uważa, że praca ma nie tylko wartość naukową, ale jest też ważnym głosem w dyskusji o przyszłości wsi. Zdaniem Pani Profesor zawarte w dysertacji tezy i wyniki badań warte są upowszechnienia i mogą się przyczynić do podniesienia świadomości w zakresie ochrony cennych zasobów krajobrazu kulturowego wsi.

Wyróżnienie w pierwszej kategorii zdobyła także Pani Magdalena Bernat za pracę pt. ,, Proces kształtowania się tożsamości w społeczeństwie postmigracyjnym na przykładzie miejscowości Marcinowa Wola na Mazurach”.  Pani dr Barbara Perepeczko uważa, że to bardzo dobra praca z solidną  bazą historyczną,  głównie opisująca powojenne ruchy migracyjne i imigracyjne, które dotyczą nie tylko terenu badań empirycznych czyli Mazur, ale 1/3  obszaru Polski czyli Ziem Północnych i Zachodnich. Zdaniem recenzentki praca jest wnikliwą i pogłębioną analizą literatury na temat procesu zasiedlania, wartą publikacji.

Kolejne wyróżnienie w kategorii pierwszej zdobyła Pani Gabriela Gacek za pracę pt. ,,Tradycje muzyczne górali kliszczackich”.  Zdaniem pierwszego recenzenta prof. dr hab. Józefa Styka praca zasługuje na wysoka ocenę, ponieważ tradycje muzyczne tego subregionu zanikają, podobnie jak na terenie całej Polski. Na szczególną uwagę zasługuje pionierski charakter pracy. Dzięki autorce tradycje muzyczne górali kliszczackich doczekały się pierwszego tak pełnego opracowania. Drugi recenzent prof. dr hab. Roch Sulima uważa, że praca pod względem poznawczym jest bardzo wartościowa. Stanowi monograficzny, nowoczesny metodologicznie, opis lokalnej kultury muzycznej,  która w znacznej mierze decyduje o cechach kultury tzw. Górali Kliszczackich.

 

Laureatom XIII edycji konkursu oraz wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy!

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł