Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Wspieramy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczość i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
oraz zapewnianie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.