Bioróżnorodność ekosystemów glebowych

Bioróżnorodność ekosystemów glebowych

Bioróżnorodność ekosystemów glebowych

Bioróżnorodność ekosystemów glebowych

Dlaczego bioróżnorodność organizmów glebowych jest ważna ?

  • Tworzą i odświeżają glebę, rozkładając materię organiczną, aby utrzymać produktywność gleby.
  • Umożliwiają glebie składowanie i uwalnianie węgla, co z kolei pomaga regulować klimat.
  • Oczyszczają wodę przedostającą się do gleby, usuwając skażenia i zanieczyszczenia. Zapewniają struktury niezbędne do zatrzymywania i przechowywania wody w glebie i w zbiornikach podziemnych.
  • Kontrolują ilość szkodników: im bogatsza jest różnorodność biologiczna gleby, tym większa liczba drapieżników, co zmniejsza prawdopodobieństwo zdominowania ekosystemu przez jeden gatunek.

Co zagraża bioróżnorodności gleby ?

  • Erozja, będąca skutkiem intensywnych praktyk rolniczych i zmiany w sposobie użytkowania ziemi (jak np. wylesienie), zagraża glebie na terenie całej Europy. Dzieje się tak, gdy powierzchnia gleby zostaje wyerodowana przez wiatr i wodę.
  • Zmniejszenie poziomu materii organicznej pozbawia organizmy żyjące w glebie surowców niezbędnych dla ich przetrwania. Może to być spowodowane zbyt wielką zależnością rolnictwa od środków chemicznych i zbyt oszczędnym stosowaniem nawozów naturalnych w porównaniu z nawozami mineralnymi.
  • Zasolenie może być rezultatem nieodpowiedniego nawadniania lub niewłaściwego zarządzania zasobami wodnymi. W wyniku zasolenia gleba leży odłogiem, a organizmy glebowe i roślinność czeka śmierć, co prowadzi do pustynnienia zasolonych terenów.
  • Miażdżenie gleby poprzez stosowanie ciężkich maszyn prowadzi do jej kompakcji. Proces ten polega na wyciskaniu powietrza z gleby i niszczenia jej otwartej struktury, niezbędnej dla dobrego rozwoju organizmów glebowych.
  • W wyniku pokrywania przestrzeni miejskich asfaltem i betonem następuje uszczelnianie gleby, co zdusza jej biologiczną różnorodność i powoduje odpływ wód gruntowych.

 

 

 

Źródło: J. Potočnik, Różnorodność biologiczna gleby : fabryka życia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.