Czas na Twój biznes

en

Czas na Twój biznes

1 minutę czytania
Czas na Twój biznes

KARTA PROJEKTU

Nazwa projektu: Czas na Twój biznes – na bis

Okres realizacji: 1.11.2011 – 30.09.2013

Budżet projektu: 2 881 871,27 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Cel projektu:
Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 40 osób bezrobotnych z terenów wiejskich w powiecie nowosądeckim i limanowskim

Beneficjenci:
Osoby bezrobotne planujące uruchomienie firmy.

Działania:
Projekt Fundacji oferował kompleksowe wsparcie beneficjentów: środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia firmy, zarządzania oraz marketingu.

Rezultaty:
Zaaktywizowano 40 osób bezrobotnych, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą.

Przeszkolono 60 osób z zakresu przedsiębiorczości oraz sporządzania biznesplanu.

Udzielono indywidualne doradztwo z zarządzania firmą, marketingu, reklamy oraz finansowania działalności gospodarczej.

Sfinansowano uruchomienie 40 firm na terenach wiejskich.

Beneficjenci projektu utworzyli w swoich firmach nowe miejsca pracy.

Podniesiono kompetencje i wiedzę przedsiębiorców z zakresu prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W latach 2009-2012 Fundacja realizowała 3 podobne projekty:

„Czas na Twój biznes!” w województwie małopolskim (I edycja)

„Czas na Twój biznes” w województwie mazowieckim (I edycja)

„Czas na Twój biznes – wsparcie dla osób przedsiębiorczych z terenu powiatu siedleckiego” (II edycja)