Organiczne formy azotu w glebie

Organiczne formy azotu w glebie

W wierzchniej warstwie gleby zawartość azotu organicznego stanowi średnio 94% ogólnej zawartości azotu. Zawartość ta, jak i udział N-ogólnego systematycznie zmniejsza się wraz    z głębokością.  Azot organiczny stanowi mieszaninę różnych związków, wchodzących w skład biomasy mikroorganizmów, doprowadzonych do gleby resztek roślinnych i nawozów organicznych oraz substancji humusowych. Istnieje ścisły związek miedzy zawartością próchnicy i azotu, co wskazuje na to, że większość azotu glebowego wchodzi w skład specyficznych substancji humusowych, stanowiąc w wierzchniej warstwie ponad 80% ogólnej jego zawartości. 
Z rolniczego punktu widzenia najważniejsza jest zawartość azotu bezpośrednio przyswajalnego dla roślin, czyli N-organicznego  łatwo ulegającego mineralizacji.