Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia. Raport

en

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia. Raport

23.05.2018
3 minuty czytania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  realizuje operację  „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich”  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie i zorganizowanie seminarium oraz opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji z  serii „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich” pod tytułem „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Seminarium zostanie zorganizowane dla grupy 50 uczestników i będzie okazją do przedstawienia zagadnienia i dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania. Dyskusja będzie też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią.

Publikacja

Zaproszenie na seminarium

Podsumowanie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”

Publikacja będzie stanowiła trzecią publikację FDPA poświęconą racjonalnej i zasobooszczednej gospodarce. Pierwsze dwie „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym” oraz „Metody ochrony i racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich” zostały wydane w 2017 r. ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Opracowanie pod nazwą „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” zostanie wydane w nakładzie 7000 egz. i rozesłane do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich , a także ośrodków,  które maja wpływ na zagospodarowanie ziemi rolniczej i uczestniczą w kształtowaniu polityki przestrzennej.  

Efekty operacji natychmiastowe:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” ;
2) opracowanie, wydanie i dystrybucja 7000 egz. publikacji pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” wśród grupy docelowej 1 i 2;
3) przygotowanie elektronicznej wersji publikacji (pdf. Rozsyłany jako załącznik lub do pobrania ze strony FDPA);
4) przygotowanie 1 zakładki nt. projektu na stronie www.fdpa.org.pl i zamieszczenie informacji o projekcie.

Efekty operacji długofalowe:
1) Wzrost świadomości i wiedzy interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania ziemi oraz potencjału obszarów wiejskich;
2) Wypracowanie podstaw racjonalnej polityki wykorzystania ziemi (Land Use Policy) i zgodności polityk publicznych z potrzebami rozwoju obszarów wiejskich (Rural Proofing);
3) Efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:
     a) poprawa stanu zasobów glebowych  i wodnych w Polsce;
     b) zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych związkami azotu i fosforu
     i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi z rolnictwa;
     c) wsparcie w wypełnieniu zobowiązań związanych z dyrektywą wodną, azotanową i polityki ekologicznej Polski.

Czas trwania operacji: 1 maja - 31 października 2017

Budżet operacji: 116,894,10 zł

Partnerami operacji są: 

  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
  • Fundacja Idealna Gmina

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 


Poprzedni artykuł