Relacja z IV spotkania LIVING LAB dla województwa mazowieckiego

en

Relacja z IV spotkania LIVING LAB dla województwa mazowieckiego

05.04.2024
3 minuty czytania

 

IV Spotkanie Living Lab w ramach projektu RUSTIK odbyło się 25 marca 2024 roku w Hotelu Wasik, Krogulczej Suchej w Orońsku. Spotkanie zgromadziło około 20 przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, władz, oraz organizacji pozarządowych, tworząc platformę do dialogu i współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Spotkanie zainicjowało kolejną fazę prac Living Lab Mazowieckie zwaną eksperymentem, polegającym na testowaniu nowych rozwiązań przy użyciu nowo zgromadzonych danych lub nowym zastosowaniu istniejących danych lub informacji. Moderowane przez Pawła Walczyszyna, spotkanie koncentrowało się na badaniach i możliwościach wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem krzemienia czekoladowego – kamienia o unikalnych właściwościach.

Główne punkty dyskusji dotyczyły:

● Znaczenia partycypacji społecznej w procesie rozwoju przedsiębiorczości, podkreślając rolę współpracy pomiędzy mieszkańcami, liderami, a także rolę kapitału społecznego i lokalnych partnerstw .

● Potrzeby zintegrowanego podejścia do rozwoju, uwzględniającego współpracę sektorów prywatnego, publicznego i społecznego w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

● Strategii i finansowania projektów, z omówieniem różnych metod finansowania, w tym dotacji, oraz podkreśleniem znaczenia inwestycji w rozwój lokalny.

● Wpływu na lokalną społeczność, proponując strategie na rzecz wzmocnienia regionalnej identyfikacji z krzemieniem czekoladowym jako kluczowym zasobem lokalnej kultury i gospodarki poprzez edukację, transfer wiedzy i wzajemną wymianę informacji..

Spotkanie miało charakter warsztatowy, oferując uczestnikom możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i pomysłów na promocję i rozwój marki związanej z krzemieniem czekoladowym. Uczestnicy otrzymali listę propozycji działań i pomysłów, które mogą zostać wdrożone z minimalnymi lub zerowymi kosztami, aby stymulować przedsiębiorczość w tej dziedzinie. Propozycje dotyczyły bezpośredniego i pośredniego wykorzystania marki.

Konkretne działania zaproponowane podczas spotkania obejmowały:

● Organizację spotkań przedstawicieli różnych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli lokalnej promocji, szkół, stowarzyszeń rozwoju oraz przedsiębiorców.

● Utworzenie grupy skupiającej przedstawicieli powyższych aktorów lokalnych, która podczas cyklicznych spotkań określi cele, kierunki działań i wskaźników monitorujących proces ich osiągania.

● Przeprowadzenie lekcji pokazowych o krzemieniu czekoladowym w szkołach, przy współpracy z lokalnymi organizacjami i przedsiębiorcami.

● Rozwój treści i działań promocyjnych na stronach internetowych gminy oraz uruchomienie specjalnej domeny poświęconej krzemieniowi czekoladowemu.

Jako kluczowe działania w ramach eksperymentu wybrani przedsiębiorcy otrzymali propozycje włączenia elementów związanych z krzemieniem czekoladowym do swojej oferty. Działania obejmują sprzedaż lub usługi rozszerzające ofertę firmy na okres 3 miesięcy. Wśród pomyslów znalazły się np.:

● Dla pszczelarza: etykiety z krzemieniem na produktach i świece w kształcie grota krzemieniowego (oferta dla przedsiębiorcy zajmującego się pszczelarstwem).

● Dla kamieniarza: licytacje i sprzedaż unikatowych krzemieni (dla przedsiębiorcy zajmującego się kamieniarstwem).

● wprowadzenie linii produktów z włókna naturalnego inspirowanych motywem krzemienia (w ramach firmy zajmującej się wyrobami artystycznymi).

Podsumowując, IV Spotkanie Living Lab Mazowieckie stanowiło ważny krok w kierunku rozwijania przedsiębiorczości i promocji krzemienia czekoladowego jako cennego zasobu regionu Orońsko, otwierając nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców i społeczności.

Było to kluczowe spotkanie dla działań projektu HORYZONT EUROPA RUSTIK

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł