Rolnictwo a bioróżnorodność

Rolnictwo a bioróżnorodność

Rolnictwo a bioróżnorodność

Rolnictwo a bioróżnorodność

Wysoka bioróżnorodność jest ważna dla gospodarki rolnej. Bioróżnorodność w rolnictwie zapewnia:

 • utrzymanie struktury i żyzności gleby .
 • zapylanie upraw.
 • biologiczną kontrolę.
 • zapobieganie erozji gleby.
 • obieg składników pokarmowych.
 • kontrolę przepływu i dystrybucji wody.

 

Dlaczego związek bioróżnorodności i rolnictwa jest taki ważny ?

 • Intensyfikacja rolnictwa wywiera istotny, negatywny wpływ na bioróżnorodność krajobrazu rolniczego w Europie.
 • Bioróżnorodność obserwowana na polu zależy nie tylko od warunków siedliskowych i systemu gospodarowania rolniczego, ale także stopnia zróżnicowania otaczającego środowiska i krajobrazu.
 • Urozmaicony strukturalnie krajobraz przyczynia się do wzrostu bioróżnorodności agroekosystemu.

Istnieje potrzeba zachowania i tworzenia w gospodarstwach tzw. infrastruktury ekologicznej takiej jak : miedze, żywopłoty, pasy zieleni i zarośli śródpolnych, użytki zielone, zadrzewienia śródpolne, rowy, sterty kamieni, oczka wodne. Są one miejscami bytowania, rozwoju, schronienia oraz pozyskiwania pokarmu dla wielu pożytecznych gatunków zwierząt, które zapewniają biologiczną ochronę upraw i ochronę rzadkich gatunków flory i fauny

 

Jak rolnictwo służy bioróżnorodności:

 • Rozwój rolnictwa wzbogacił różnorodność biologiczną w Europie.
 • Rolnictwo tworzy "mozaikę" ekosystemów i siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt.
 • Porzucenie rolnictwa i zaprzestanie niektórych praktyk rolniczych może stanowić zagrożenie dla równowagi biologicznej.

 

 

 

 

Źródłó: B. Feledyn-Szewczyk, Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa