Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. W ramach największych w historii Unii Europejskiej konsultacji społecznych przeprowadzonych w celu ukierunkowania zmian prawodawstwa dotyczącego produkcji ekologicznej konsumenci wyraźnie wskazali, że gotowi są płacić wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

 Produkty ekologiczne charakteryzują się wysoką jakością. Metoda ich produkcji opiera się na naturalnych składnikach i procesach, a więc:

  • Bez składników/organizmów zmodyfikowanych genetycznie(GMO).
  • Bez napromieniowania jonizującego.
  • Bez użycia sztucznych nawozów azotowych (stosowane jest nawożenie naturalne tj. kompost, obornik).
  • Bez stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, ale przy użyciu naturalnych metod zwalczania chwastów i szkodników.
  • Bez użycia w większości przypadków substancji dodatkowych, dodawanych do żywności nieekologicznej w celu uzyskania określonego efektu technologicznego oraz jej zabezpieczenia.

 Zasady produkcji ekologicznej dotyczą wszystkich etapów łańcucha dostaw, zarówno na poziomie gospodarstw rolnych, przetwarzania, dystrybucji, jak i handlu detalicznego. Wszyscy uczestniczący w tym łańcuchu muszą przestrzegać zasad i przepisów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa, paczkowania, znakowania i dystrybucji żywności są objęte systemem kontroli, nadzorowanym przez odpowiednie organy państwa na poziomie krajowym, te z kolei sprawdzane są przed właściwe służby kontrolne Unii Europejskiej. W Polsce system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Polskie Centrum Akredytacji
  • Upoważnione jednostki certyfikujące.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo