Rozpoczynamy projekt pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"

Rozpoczynamy projekt pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"

FDPA rozpoczyna realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinasowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

01.10.2018
3 minuty czytania

Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, konieczne są skuteczne działania, które uświadomią rolnikom wagę  problemu i przygotują ich  do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Kwestie te reguluje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który nakłada na rolników nowe obowiązki w zakresie gospodarki nawozowej.  Realizowany przez FDPA projekt ma pomóc w przygotowaniu rolników  i doradców rolnych w kontekście nowych obowiązków i zmian prawa wodnego

Proponowane działania edukacyjne mają pokazać wagę problemu i służyć podnoszeniu świadomości doradców i rolników, ale przede wszystkim pokazywać przykłady praktycznych działań, koniecznych i możliwych do zastosowania w poszczególnych typach gospodarstw.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz  Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Działania będą miały formę konferencji, szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych i artykułów w prasie branżowej, mających na celu popularyzację zagadnień tematycznych projektu.

Realizacja projektu ma na celu przygotowanie min. 300 doradców rolnych i ok. 3750 rolników do wdrażania Programu  działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, co w efekcie powinno przełożyć się na poprawę jakości zasobów wód.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: https://www.fdpa.org.pl/azot

W projekcie przewidujemy następujące działania: 

 1. Konferencję ogólnopolską „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” 

  7 LISTOPADA 2018 | godz. 10:00 – 16:00

  Centrum Konferencyjne Zielna

  Warszawa, ul. Zielna 37

  Uprzejmie prosimy o rejestrację do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2018 roku.

  FORMULARZ REJESTRACYJNY 

  PROGRAM

  STRONA PROJEKTU

  Przypominamy o konieczności rejestracji.

 1. Konferencje regionalne branżowe – II kwartał 2019 r. 

  a) „Gospodarowanie nawozami naturalnymi w gospodarstwach trzodowych w kontekście ochrony wód”;

  b) „Gospodarowanie nawozami naturalnymi w gospodarstwach bydlęcych w kontekście ochrony wód”;

  c) „Problemy nawadniania i fertygacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw ogrodniczych”, 

 1. 12 dwudniowych warsztatów pt: Wdrażanie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”: łącznie dla 300 doradców; -  I kwartał 2019 r. 

 1. 150 warsztatów pt. „Wdrażanie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”- łącznie dla ok. 3750 rolników i mieszkańców wsi, - II kwartał 2019 r. – I kwartał 2020 r.

 2. Raport ewaluacyjny – II kwartał 2020

 3. Konferencję ogólnopolską, podsumowującą projekt, II kwartał 2020

 4. Materiały edukacyjne dla doradców rolnych i rolników, m.in. poradnik, film instruktażowy, ulotki informacyjne, tablice edukacyjne, materiały dla doradców do pracy z rolnikami.

Osoby zainteresowane udziałem w działaniach projektu zapraszamy do kontaktu fdpa@fdpa.org.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: https://www.fdpa.org.pl/azot

Koordynator Projektu: dr Karolina Witeska-Chmielewska, Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich.


Poprzedni artykuł Następny artykuł