Świadomość ekologiczna Polaków

Świadomość ekologiczna Polaków

{[description]}

Świadomość ekologiczna Polaków

Ministerstwo Środowiska co roku zleca wykonanie badań świadomości ekologicznej Polaków i stworzenie ogólnodostępnego raportu na ten temat. Finansowane są one ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z raportu za rok 2018 możemy dowiedzieć się że:

Polacy coraz częściej są zdania, że ochrona środowiska może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarki kraju. Polacy lepiej oceniają stan środowiska w miejscu zamieszkania aniżeli w całym kraju. Najczęściej chcemy chronić środowisko z uwagi na troskę o zdrowie oraz przyszłe pokolenia, a odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego obarczony jest każdy z nas. Również jako obywatele, podobnie jak i władze, bierzemy udział w kształtowaniu postaw i zachowań wobec środowiska. O tematach dotyczących środowiska Polacy najczęściej dowiadują się z telewizji i Internetu. Przy czym, większość z nich w ogóle nie szuka informacji związanych ze środowiskiem będących w posiadaniu władz publicznych. Jednocześnie utrzymując, że każdy obywatel jest odpowiedzialny za ochronę środowiska. W zestawieniu pojęć najmniej znanych respondentom znalazły się: gospodarka o obiegu zamkniętym oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zdaniem Polaków głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są duże obiekty energetycznego spalania do których należą m.in. fabryki. Z roku na rok spada natomiast przeświadczenie, iż transport samochodowy zajmuje pierwsze miejsce wśród tych źródeł. Polskie gospodarstwa domowe wciąż jako główne źródło ogrzewania wybierają węgiel oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Chcąc poprawić jakość powietrza, większość Polaków rekomenduje wymianę starych pieców węglowych na piece niskoemisyjne oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Świadczy to o dosyć wysokiej świadomości tego, jakie kroki należy podjąć, aby poprawić jakość powietrza.

Blisko sześciu na dziesięciu Polaków segreguje śmieci regularnie. Najczęstszymi przyczynami niesegregowania śmieci są brak miejsca w domu oraz brak wiary, że odpady zostaną ponownie wykorzystane. Dodatkowo, blisko co dziesiąta osoba nie wie jak segregować śmieci. Najczęściej segregowanymi odpadami są plastiki, szkło oraz papier. Dodatkowo, leki oraz świetlówki są segregowane tylko przez około 40% respondentów. Polacy wciąż zauważają niebezpieczne zjawiska dotyczące niewłaściwej utylizacji odpadów. Najczęściej wskazywano palenie liści oraz wywożenie śmieci do lasu. Warto zaznaczyć, iż zdaniem niecałej połowy Polaków obecny system gospodarowania odpadami w Polsce jest dobry. Jednak, wyłącznie jedna czwarta z nich w ciągu ostatniego roku zauważyła na terenie gminy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. Dodatkowo wskazują, że każdy z nas jest odpowiedzialny za minimalizację niekorzystnych skutków zmian klimatu. Redukcję emisji gazów cieplarnianych powinno się rozpocząć tak szybko jak to możliwe - tego zdania jest połowa Polaków. Głównym powodem redukowania gazów cieplarnianych jest troska o przyszłe pokolenia. Najczęściej wskazywanym powodem braku chęci redukcji gazów cieplarnianych są zbyt wysokie koszty z tym związane.

 

 

 

 

 

Źródło: Raport z trackingowego badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski 2018, Ministerstwo Środowiska, 2019

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.