Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia

{[description]}

Podstawowe pojęcia

Katalog podstawowych pojęć dotyczących bioróżnorodności:

Biocenoza - zespół organizmów zwierzęcych, roślinnych oraz mikroorganizmów różnych gatunków, powiązanych ze sobą siecią rozmaitych zależności.

Biotop - środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu.

Siedlisko - abiotyczna część środowiska rozumiana jako suma czynników klimatycznych i glebowych.

Sieć troficzna - sieć zależności pokarmowych między organizmami różnych gatunków z jednego ekosystemu, mającymi podobne zwyczaje żywieniowe.

Ekosystem - biocenoza (wraz z organizmami tworzącymi sieć troficzną) wraz z biotopem oraz zachodzącym w nim przepływem energii i materii.

Ekoton - ekosystem, który stanowi strefę przejściową pomiędzy co najmniej dwoma różnymi ekosystemami. Jest zamieszkiwany przez organizmy obu biotopów oraz organizmy charakterystyczne dla tej strefy.

Krajobraz - zespół różnych ekosystemów.

Korytarz ekologiczny – ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków, a także nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności, tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.

Biom - zespół wszystkich ekosystemów tego samego typu na kuli ziemskiej. Strefy przejściowe między różnymi biomami również nazywane są ekotonami.

Biosfera - pojęcie nadrzędne dla krajobrazu i biomu. Można powiedzieć, że wszystkie ekosystemy na kuli ziemskiej tworzą razem biosferę. Niekiedy pojęcie biosfery jest też używane jako nadrzędne względem środowiska, lub siedliska.

Ekologia - nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące w świecie przyrody, zarówno te między organizmami jak i te między organizmami a otaczającym je otoczeniem. 

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Równowaga biologicznarównowaga biocenotycznastabilność ekologiczna – stan biocenozy, w którym nie ulega ona większym zmianom ilościowym i jakościowym, w wyniku działania procesów samoregulacji ekologicznej. Liczba producentów, konsumentów i destruentów jest w zasadzie stała i ulega tylko nieznacznym wahaniom. Naruszenie równowagi powoduje "rozstrojenie" biocenozy i związane jest zazwyczaj z ingerencją człowieka.

Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

Różnorodność genetyczna - zmienność alleli w puli genowej, wymiana genów, mutacje

Różnorodność gatunkowa - zróżnicowanie gatunkowe, bogactwo gatunkowe, równocenność

Różnorodność ekosystemowa - rozmaitość ekosystemów, rozległość zasięgu gatunków, zbiorowisk

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.